separatorgoraprzod
A A A

Jakie dokumenty do ZUS w razie likwidacji firmy?

Gazeta Podatkowa


1) W przyszłym miesiącu likwiduję prowadzoną samodzielnie działalność gospodarczą, z tytułu której podlegam tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jakie druki powinienem w związku z tym złożyć w ZUS?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej Czytelnik powinien złożyć w ZUS jedynie wyrejestrowanie z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Wyrejestrowanie płatnika składek sporządzi za niego ZUS.

Likwidując prowadzoną działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien na tę okoliczność złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. Składa się go na formularzu CEIDG-1. Wniosek ten przedsiębiorca powinien złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 (składanego jako informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz kopii decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji, otrzymanych z CEIDG, ZUS sporządzi za przedsiębiorcę dokument ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek. Przedsiębiorca nie musi więc go składać sam.

W razie likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorca ma jednak obowiązek przekazać do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczeń siebie jako osoby ubezpieczonej. Dokonuje tego na formularzu ZUS ZWUA. Służy on zarówno do wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jak i do wyrejestrowania wyłącznie z ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy (jako płatnika i jednocześnie osoby ubezpieczonej) należy podać w nim:

  • kod tytułu ubezpieczenia właściwy dla danego przedsiębiorcy,
     
  • datę wyrejestrowania - trzeba wpisać datę, od kiedy przedsiębiorca nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z tego tytułu,
     
  • kod przyczyny wyrejestrowania - 100 (oznacza on ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia).

Formularz ten należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od daty, od której wygasł tytuł do ubezpieczeń. Czytelnik powinien go więc przekazać w ciągu 7 dni od daty likwidacji działalności.


2) Czy wyrejestrowując się z ubezpieczeń w ZUS jako przedsiębiorca, powinienem też wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego żonę, zgłoszoną do tego ubezpieczenia jako członka mojej rodziny?

TAK. Jeśli przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, powinien też przekazać do ZUS wyrejestrowanie tych osób z ubezpieczenia zdrowotnego. Takiego wyrejestrowania dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA. Również ten formularz należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od daty likwidacji działalności gospodarczej.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 21 kwietnia 2015 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60