Rozpoczęcie działalności gospodarczej - sklep.gofin.pl
          Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019 r., godz. 13:37
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Obowiązki podatnika w zakresie składania deklaracji VAT

Poradnik VAT

1. Obowiązek rozliczania podatku VAT przez czynnych podatników

Na czynnych podatnikach VAT, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wykonali czynności opodatkowane czy też nie, spoczywa obowiązek złożenia deklaracji VAT (miesięcznej bądź też w niektórych przypadkach kwartalnej). Nawet zatem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych (podatek należny wyniósł "0") ani też nie dokonywał zakupów towarów i usług uprawniających do odliczenia VAT naliczonego, ma obowiązek złożenia deklaracji VAT.

Przykład

Czynny podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży mebli ogrodowych, w okresie od października do grudnia nie dokonywał sprzedaży towarów (brak zainteresowania klientów w tym okresie). Nie dokonywał również zakupów towarów i usług, przy nabyciu których mógł odliczyć VAT naliczony. Jeżeli podatnik nie zawiesił działalności gospodarczej na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, miał bezwzględny obowiązek złożenia deklaracji VAT za październik, listopad i grudzień, niezależnie od tego, że będzie to tzw. deklaracja "zerowa".

2. Termin złożenia deklaracji VAT

Generalna zasada dotycząca terminu złożenia deklaracji VAT przez czynnych podatników VAT wyrażona została w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. W myśl tych regulacji podatnicy, o których mowa w art. 15, obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne (kwartalne), w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale).

Obowiązek składania deklaracji nie dotyczy drobnych przedsiębiorców, czyli podatników zwolnionych z podatku na mocy art. 113 ustawy o VAT, ze względu na osiągnięty obrót nieprzekraczający kwoty 200.000 zł oraz podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku.

Oprócz rozliczeń miesięcznych, ustawa o VAT przewiduje również kwartalne rozliczanie podatku.

Kwartalne deklaracje VAT-7K składać mogą zasadniczo wyłącznie mali podatnicy. Nie w każdym jednak przypadku jest to możliwe, bowiem kwartalne rozliczanie nie jest możliwe w przypadku małych podatników:

 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonano rejestracji lub
   
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez VAT nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Deklaracje VAT składa się za dany okres rozliczeniowy (miesiąc bądź kwartał) bez wezwania organu podatkowego. Zatem na podatniku spoczywa obowiązek terminowego złożenia deklaracji VAT i rozliczenia podatku.

W myśl art. 99 ust. 12 ustawy o VAT, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości. Deklaracja złożona przez podatnika korzysta zatem z domniemania prawdziwości.

Uwaga

Miesięczną deklarację VAT-7 składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Deklarację kwartalną VAT-7K składa się natomiast w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Nawet jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ma obowiązek złożenia deklaracji.

3. Elektroniczne deklaracje VAT

Zgodnie z art. 3a § 1 Ordynacji podatkowej deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Z art. 99 ust. 11b ustawy o VAT wynika, iż deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przepis ten stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. Przy czym, jak zastrzeżono w art. 16 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024), w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. przepis art. 99 ust. 11b ustawy nie miał zastosowania, w stosunku do podatników, którzy nie byli:

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,

2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, bądź nabywcami tych towarów lub usług,

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.), do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oznacza to, że obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT dotyczył w 2017 r. podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, oraz obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej dotyczy już wszystkich podatników VAT rozliczających ten podatek.

Uwaga

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT składają deklaracje VAT w formie elektronicznej.

System e-Deklaracje umożliwia składanie w formie elektronicznej deklaracji, zgłoszeń i informacji, z zakresu m.in. VAT, PIT, CIT, PCC, NIP.

Podatnicy mają możliwość wysyłania deklaracji elektronicznej na kilka sposobów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1802) stanowi, iż podatnicy będący osobami fizycznymi mają możliwość przesyłania deklaracji VAT (oraz korekt deklaracji) bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazano, iż deklaracje mogą być przesyłane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo

2) przez portal podatkowy, albo

3) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

» Właściwość urzędu skarbowego w sprawie deklaracji VAT

Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 Ordynacji.

Oznacza to, że w przypadku osób fizycznych właściwym organem w sprawie rozliczania podatku VAT jest organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, natomiast w przypadku osób prawnych lub jednostek niemających osobowości prawnej - ze względu na siedzibę podatnika.

4. Kto odpowiada za terminowość i poprawność deklaracji VAT?

Niezależnie od tego, czy podatnik osobiście realizuje obowiązek złożenia deklaracji VAT i zapłaty podatku, czy też ustanowił w tej sprawie pełnomocnika, zawsze podmiotem ponoszącym odpowiedzialność zarówno za terminowe, jak i poprawne rozliczenie podatku VAT za dany okres rozliczeniowy jest sam podatnik. Nawet więc wówczas gdy na deklaracji widnieje podpis upoważnionej księgowej, czy upoważnionego pracownika biura rachunkowego, a podatnik spisał odpowiednią umowę z biurem regulującą prowadzenie spraw podatkowych, to on a nie biuro odpowiada zarówno za terminowe, jak i prawidłowe rozliczenie podatków.

Odpowiedzialność pełnomocnika za ewentualnie popełnione błędy powinna być określona w treści pełnomocnictwa. Tego rodzaju odpowiedzialność podatnik będzie mógł wyegzekwować na drodze postępowania sądowego. Jest to jednak proces z powództwa cywilnego, który pozostaje bez znaczenia dla organów podatkowych.

W sytuacji gdy podatnik VAT zamierza ustanowić pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji - na podstawie przepisu art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, musi pamiętać o obowiązku złożenia w formie papierowej lub elektronicznej upoważnienia na formularzu UPL-1. Formularz ten w wersji papierowej należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. Można również go przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Druk UPL-1 w formie elektronicznej przekazuje się Szefowi KAS przez ePUAP.

Urzędem skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników dla podatników VAT jest urząd skarbowy właściwy w sprawach VAT, czyli generalnie ustalany według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Ustanawiając pełnomocnika, który będzie podpisywał e-deklaracje, podatnik składa UPL-1 w urzędzie skarbowym właściwym dla niego, a nie dla ustanowionego pełnomocnika.

W okresie obowiązywania złożonego w tej sprawie pełnomocnictwa wskazany pełnomocnik ma prawo do podpisywania w imieniu swojego mocodawcy wszystkich dokumentów przekazywanych do organów podatkowych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Aktywne druki i formularze Druk UPL-1 dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

W przypadku gdy podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji, bądź też złożona przez niego deklaracja wzbudza wątpliwości organu podatkowego co do jej prawidłowości, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie kontrolne, mające na celu zweryfikowanie danych zadeklarowanych przez podatnika (o ile złożył on deklarację) z danymi wynikającymi z prowadzonych ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu oraz posiadanej dokumentacji w zakresie VAT.

Jeśli w wyniku tego postępowania pojawią się jakiekolwiek rozbieżności bądź też okaże się, że podatnik w złożonej deklaracji zaniżył zobowiązanie podatkowe, bądź też zawyżył kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, urząd skarbowy przeprowadza postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem decyzji określającej ww. kwoty w prawidłowej wysokości.

5. Kiedy podatnik może być zwolniony z obowiązku złożenia deklaracji VAT?

Na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie jest jednak bezwzględnie obowiązujące. Nie dotyczy ono:

1) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

2) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikami;

3) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

4) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 19 listopada 2019 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.