Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017 r., godz. 12:45
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 70.430
separatorgoraprzod
A A A

Rozliczanie VAT przez podatników stosujących metodę kasową w 2017 r.

Poradnik VAT

Małym podatnikiem – stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT – jest podmiot, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

W 2016 r. limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi po zaokrągleniu 5.092.000 zł.

Natomiast w przypadku podatników świadczących usługi typu pośrednictwa, limit ten wynosi 45.000 euro, co odpowiada kwocie 191.000 zł.

Wskazniki i stawki
Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT
dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Małym podatnikom przysługują określone uprawnienia, w tym przede wszystkim prawo do rozliczania się metodą kasową określoną w art. 21 ustawy o VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, a dokładniej momentu powstania obowiązku podatkowego, jak i pod względem rozliczania podatku naliczonego.

Dla celów VAT małym podatnikiem w 2017 r. będzie podmiot:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczy w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro),
   
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2016 r. kwoty 193.000 zł (45.000 euro × 4,2976 zł/euro).

Do przeliczenia limitów na złote stosuje się średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs ten na dzień 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy kasowej metodzie rozliczeń?

W przypadku małych podatników rozliczających podatek VAT metodą kasową obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny. Uzależniony jest on bowiem od tego, kto jest kontrahentem podatnika.

Gdy kontrahentem podatnika rozliczającego się kasowo z podatku VAT jest inny czynny podatnik VAT, wówczas obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że dopóki kontrahent nie ureguluje na rzecz małego podatnika należności, ten nie musi odprowadzać podatku należnego.

Przykład

W dniu 4 stycznia 2017 r. mały podatnik rozliczający podatek VAT metodą kasową dokonał sprzedaży towarów na rzecz czynnego podatnika VAT na kwotę 10.000 zł. W umowie określono termin płatności na 10 lutego 2017 r. Załóżmy, że kontrahent nie ureguluje należności w terminie płatności. Podatnik nie będzie miał więc obowiązku wykazywania podatku należnego dopóty, dopóki nie otrzyma zapłaty za sprzedane towary.

Natomiast w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, obowiązek podatkowy – w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy – powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Termin odliczenia VAT naliczonego

Mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, w sposób szczególny dokonują również rozliczenia podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona zapłaty za te towary i usługi.

Przez "zapłatę", o której mowa w ww. przepisie – w świetle wyjaśnień organów podatkowych – należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 czerwca 2014 r., nr IBPP2/443-266/14/WN).

Zatem mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową mają prawo do odliczania podatku VAT w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulują całość lub część należności za towar czy usługę. Odliczenie przysługuje w takiej części, w jakiej uregulowali należność.

Przykład

Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową nabył w styczniu towary od firmy "Beta". W umowie termin płatności należności wyznaczono na 14 marca 2017 r. Załóżmy, że w lutym mały podatnik ureguluje 50% należności za nabyte w styczniu towary. W związku z tym w stosunku do uregulowanej części należności będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego już w rozliczeniu za pierwszy kwartał 2017 r. (przy założeniu związku zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi).

Pamiętać należy, że mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową mogą także skorzystać z terminu odliczenia VAT naliczonego wskazanego w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Jeżeli zatem mały podatnik nie odliczy podatku naliczonego w terminie określonym w art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, czyli w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Odliczenie w terminie późniejszym niż wskazany możliwe jest z kolei wyłącznie poprzez korektę deklaracji na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT – czyli w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika

Podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT wystawiają faktury na takich samych zasadach co inne podmioty. Faktura przez nich wystawiana powinna zawierać elementy określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, czyli m.in.:

 • datę jej wystawienia,
   
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
   
 • nazwę (rodzaj towaru lub usługi),
   
 • stawkę podatku,
   
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.

Ponadto faktury wystawiane przez małych podatników stosujących kasową metodę muszą w swej treści zawierać wyrazy "metoda kasowa". Wynika to z art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. Warto przy tym zauważyć, że konieczność umieszczania na fakturze oznaczenia "metoda kasowa" dotyczy również czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu m.in. wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, czy świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o VAT.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 24 stycznia 2017 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60