Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r., godz. 12:43
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2020 r.

Gazeta Podatkowa

Status małego podatnika w świetle ustawy o VAT

Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Przeliczenia kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.

Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2019 z dnia 1 października 2019 r. kurs euro wynosił 4,3734 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro wynosi po zaokrągleniu:

1.200.000 euro × 4,3734 zł ≈ 5.248.000 zł.

Zatem limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r. wynosić będzie 5.248.000 zł, natomiast do końca 2019 r. limit ten wynosi 5.135.000 zł.

Wskazniki i stawki Tabele kursów średnich NBP dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

W przypadku natomiast podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - limit prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Wyliczenie limitu na rok 2020 po zaokrągleniu przedstawia się następująco:

45.000 euro × 4,3734 zł ≈ 197.000 zł.

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r. dla podatników świadczących usługi typu pośrednictwa, będzie zatem wynosić 197.000 zł, natomiast do końca 2019 r. limit ten wynosi 193.000 zł.

Wzrost kursu euro spowodował wzrost limitu obrotów uprawniających do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r. o 113.000 zł (i odpowiednio o 4.000 zł). W związku z tym, może powstać wątpliwość, czy mały podatnik, który w 2019 r. przekroczy limit obrotów w kwocie 5.135.000 zł, nie przekraczając jednak limitu 5.248.000 zł (odpowiednio 193.000 zł - nie przekraczając 197.000 zł) - w roku 2020 będzie mógł korzystać ze statusu małego podatnika, czy też nie?

Taki podatnik - co do zasady - od stycznia 2020 r. powinien utracić status małego podatnika. Jednak w miesiącu tym będzie obowiązywał już wyższy limit obrotów dla małych podatników i w tym nowym, wyższym limicie podatnik się zmieści. Zatem mając na uwadze obowiązujące w danym momencie przepisy w zakresie VAT, zdaniem redakcji, podatnik w 2020 r. nadal będzie miał status małego podatnika w rozumieniu ustawy o VAT.

Rozliczanie VAT przez małych podatników

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń zdefiniowaną w art. 21 ustawy o VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, a dokładniej - momentu powstania obowiązku podatkowego - jak i sposobu rozliczania podatku naliczonego.

Obowiązek podatkowy u podatników stosujących tę metodę - w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o VAT powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT, bądź też

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Otrzymanie częściowej zapłaty za towar czy usługę powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przykład

Mały podatnik rozliczający podatek VAT metodą kasową, w dniu 10 października 2019 r. dokonał sprzedaży towaru (czynnemu podatnikowi VAT) na kwotę 12.000 zł. Zgodnie z umową zapłata powinna nastąpić do dnia 31 października br.

W dniu 4 listopada 2019 r. na konto podatnika wpłynęła tylko część należności w wysokości 8.000 zł. Obowiązek podatkowy w stosunku do tej części zapłaty powstał w dniu jej otrzymania, czyli 4 listopada 2019 r., natomiast w odniesieniu do pozostałej niezapłaconej części należności, obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą jej uregulowania przez nabywcę.


Przykład

Mały podatnik rozliczający się kasowo, w dniu 20 lipca 2019 r. dokonał sprzedaży artykułów chemicznych na rzecz osoby fizycznej niebędącej czynnym podatnikiem VAT.

Dnia 6 sierpnia br. nabywca wpłacił 50% należności, wobec czego w tym samym dniu u podatnika powstał obowiązek podatkowy od uregulowanej części.

Jeżeli do 16 stycznia 2020 r. nie wpłynie pozostała część należności (tj. 50%), podatnik będzie zobowiązany do wykazania obowiązku podatkowego w tej części w deklaracji za I kwartał 2020 r. (w deklaracji za okres, w którym upłynie 180. dzień od dnia wydania towaru).

Mały podatnik, który zdecydował o wyborze kasowej metody rozliczania podatku VAT musi pamiętać o obowiązku zawiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to (w formie pisemnej) powinien złożyć w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który ma zamiar stosować metodę kasową.

Zgłoszenia tego dokonuje się na druku VAT-R (poprzez zaznaczenie w poz. 39 kwadratu 1 i podanie okresu, od którego podatnik będzie stosował metodę kasową).

Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową w odmienny sposób korzystają również z prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Zasady odliczania VAT przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczania tego podatku reguluje art. 86 ust. 10e ustawy o VAT. Wynika z niego, iż ww. podmioty mają - co do zasady - prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi.

Przykład

Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową nabył w listopadzie 2019 r. towary od firmy "Alfa". W umowie termin płatności należności wyznaczono na 10 stycznia 2020 r. Jeżeli przykładowo w grudniu 2019 r. mały podatnik ureguluje 50% należności za nabyte w listopadzie towary, w stosunku do uregulowanej części należności będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za IV kwartał 2019 r. (przy założeniu związku zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi).

Jeśli jednak mały podatnik nie odliczy podatku naliczonego w terminie określonym w art. 86 ust. 10e ustawy, czyli w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby odliczenia dokonać w terminie późniejszym niż wyżej określony. Wówczas jednak odliczenie jest możliwe - na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, czyli wyłącznie poprzez korektę deklaracji złożoną w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Uwaga

Mały podatnik, rozliczający się metodą kasową, jest obowiązany do zamieszczenia w treści wystawianych faktur oznaczenia "metoda kasowa" (art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT).

Kwartalne deklaracje VAT składane przez małych podatników - zmiany w 2020 r.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają kwartalne deklaracje VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie podatnicy muszą również zapłacić podatek (jeżeli w deklaracji wykazano nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym).

Kwartalna metoda rozliczeń może być również stosowana przez małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to musi być złożone najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Ponadto obecnie wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (niezależnie od tego czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie).

Z kwartalnego rozliczenia VAT nie mogą korzystać podatnicy wymienieni w art. 99 ust. 3a, czyli:

 • rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
   
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł (do ww. wartości 50.000 zł nie wlicza się dostaw niektórych paliw, dokonanych na warunkach wskazanych w art. 99 ust. 3b ustawy o VAT).

Zatem mali podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązani są do składania deklaracji VAT za okresy miesięczne przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, jednak w tym okresie mogą stosować kasową metodę rozliczania VAT. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.643.2018.2.MT, w której czytamy: "(...) Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni spełnia definicję »małego podatnika« i od listopada 2018 r. rozlicza się - w zakresie podatku od towarów i usług - z zastosowaniem kasowej metody rozliczeń. Należy wskazać, że na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do składania miesięcznych deklaracji VAT w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie zrezygnowała, ani nie utraciła prawa do kasowej metody rozliczeń, zatem ma możliwość rozliczania się metodą kasową. W związku z powyższymi okolicznościami należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni jest zobowiązana do składania deklaracji VAT za okresy miesięczne, jednakże nie traci prawa do rozliczania metodą kasową. (...)"

Uwaga

Od 1 lipca 2020 r. z kwartalnego rozliczania VAT nie będą mogli także korzystać podatnicy, którzy w danym kwartale dokonają importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT (tj. rozliczanego poprzez deklarację VAT).

W tym miejscu należy podkreślić, że obowiązek składania deklaracji VAT na dotychczasowych zasadach będzie obowiązywał do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą bowiem do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (dotyczy VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży).

Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), ale od 1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników.

Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i będą zobowiązani do składania JPK_VAT (oznaczonego JPK_VAT7K), wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Powyższe wynika z obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. art. 109 ust. 3c ustawy o VAT, zgodnie z którym, podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, będą obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c:

1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy;

2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją - w terminie do złożenia tej deklaracji.

Z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/) wynika, iż sporządzony JPK_VAT będzie można podpisać: podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym, danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT (analogicznie jak jest to obecnie), podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Natomiast na stronie internetowej (https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it/struktury-dokumentow-xml/#jpk-vat) Ministerstwo udostępniło robocze wersje nowych struktur JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).

Utrata prawa do kasowej metody rozliczeń

Możliwość wyboru metody kasowej uzależniona jest od limitu obrotów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Dlatego też utrata prawa do stosowania metody kasowej została związana z przekroczeniem tego limitu.

W myśl art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu obrotów określonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.

Przykład

Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową w październiku 2019 r. przekroczył limit określony w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Oznacza to, że od stycznia 2020 r. utraci on prawo do rozliczania VAT metodą kasową.

Na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy o VAT, mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

 • w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
   
 • następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

W myśl art. 21 ust. 3 ustawy o VAT, mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczeń może również z niej zrezygnować, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się tą metodą. Warunkiem rezygnacji ze stosowania metody kasowej jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym metoda ta była stosowana.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 12 lipca 2020 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.