Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 stycznia 2021 r.
          Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021 r., godz. 12:00
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Gazeta Podatkowa

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady, jest zwolniony podmiotowo z VAT. Ze zwolnienia tego korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim (oraz bieżącym) roku podatkowym limitu 200.000 zł. Jednak zwolnieniem tym nie są objęci wszyscy podatnicy.

Limit zwolnienia z VAT

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. 200.000 zł, podlegają zwolnieniu z VAT. Do limitu tego nie wlicza się kwoty podatku, co oznacza, że podatnik, który dotychczas był czynnym podatnikiem VAT, ustalając prawo do zwolnienia z VAT, powinien przyjąć wartość sprzedaży netto.

Do limitu zwolnienia z VAT nie wlicza się:

1) WDT, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT (np. usług udzielania kredytów),

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200.000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Prawo do zwolnienia z VAT mają również podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Co istotne, podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i zamierza korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, nie musi o swoim wyborze informować naczelnika urzędu skarbowego.

Natomiast przepis art. 113 ust. 10 ustawy o VAT stanowi, że jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 200.000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Warto zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora KIS zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.267.2019.2.WB. Zdaniem organu, podatnika, który zawiesza działalność, wykonując uprzednio jedynie zgłoszenie do CEIDG, a następnie wznawia działalność gospodarczą, należy traktować jako rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w momencie, gdy faktycznie rozpoczął prowadzenie działalności, czyli w momencie, kiedy wykonał pierwszą czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Każde kolejne zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej po tym fakcie nie będzie natomiast uznane za rozpoczęcie działalności, lecz za kontynuację rozpoczętej już działalności. W związku z tym podatnikowi nie przysługuje pełny limit zwolnienia podmiotowego przewidziany w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, na cały rok.

Wyłączenia ze zwolnienia

Nie wszyscy podatnicy mają prawo korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Z przywileju tego wyłączono podatników wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Od 1 września 2019 r. do grupy podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, czyli podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) ustawy o VAT,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju,

dodano podmioty, które:

a) dokonują dostaw:

   • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27), maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28) - w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
     
   • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4). oraz

b) świadczą usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Podkreślić należy, że utrata prawa do zwolnienia z VAT przy dostawie hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4) dotyczy sprzedaży internetowej, jak i stacjonarnej.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że podatnik wykonujący jedną z tych czynności przed 1 września 2019 r. zobowiązany był do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.


Formularz VAT-R dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Ograniczenie zwolnień podmiotowych wynikało, zdaniem Ministerstwa Finansów przedstawionym w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadziła te zmiany, z analizy, iż właśnie w tych branżach szczególnie dochodziło do nadużyć. Przy czym wprowadzona zmiana była uzasadniona nie samym faktem występowania nadużyć, gdyż te, co do zasady, można spotkać we wszystkich branżach, ale spostrzeżeniem, że w tych objętych omawianą regulacją były one nadmierne. Zdaniem MF bezczynność w tym zakresie wpłynęłaby w istotnym stopniu negatywnie na dokonujący się proces uszczelniania VAT. Natomiast uzasadniając wprowadzenie zmiany dotyczącej handlu częściami samochodowymi, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w przypadku sprzedaży części do pojazdów i motocykli problem związany jest z wykorzystywaniem limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, po przekroczeniu którego sprzedaż nie była już ewidencjonowana. Nabywanie towarów bez podatku VAT i brak ich ewidencjonowania sprzyjało następnie świadczeniu usług napraw pojazdów samochodowych i motocykli w tzw. szarej strefie.

Zaś w przypadku wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT usług ściągania długów, w tym faktoringu, MF wyjaśniło, że usługi te nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla tzw. usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 ustawy o VAT. Nie było zatem zasadne, aby podatnicy świadczący usługi ściągania wierzytelności, w tym faktoringu, korzystali ze zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy wartość sprzedaży (bez kwoty podatku VAT) nie przekroczy u nich w roku poprzednim kwoty 200.000 zł. Ministerstwo podkreśliło, że usługi te bardzo często są realizowane dla firm ubezpieczeniowych (zwolnionych z VAT), co również stanowiło element unikania opodatkowania. Ponadto, dla celów świadczenia takich usług, tworzone były podmioty, które funkcjonowały dopóki nie osiągnęły progu zwolnienia i następnie były likwidowane po to, aby utworzyć następny podmiot i dalej móc korzystać ze zwolnienia od podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520)

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.