Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018 r., godz. 08:05
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 23.949
separatorgoraprzod
A A A

Zwolnienia z VAT w 2018 roku

Gazeta Podatkowa

Ze zwolnienia z VAT w 2018 r. mogą korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Prawo do zwolnienia z VAT uzależnione jest też od rodzaju wykonywanych czynności i przysługuje po spełnieniu określonych warunków ustawowych.

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (jest to tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT). Stanowi o tym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zwolnienie to przysługuje także podatnikom rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego. Mogą oni korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży przekroczy w trakcie roku podatkowego powyższy limit, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Mówi o tym art. 113 ust. 9 i 10 ustawy o VAT.


Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Wyliczając kwotę obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT, do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku (bierze się pod uwagę łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto), a także czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT. Dotyczy to:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Należy wskazać, że rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej podatnik, co do zasady, z mocy prawa korzysta ze zwolnienia z VAT, z wyjątkami wskazanymi w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Inaczej mówiąc, wykonywanie czynności wskazanych w tym przepisie nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia z VAT. Dotyczy to podatników, którzy dokonują m.in. dostaw terenów budowlanych bądź świadczą usługi prawnicze.

Przedmiotowe zwolnienie z VAT

Innym rodzajem zwolnień z VAT są zwolnienia przedmiotowe, które przysługują z uwagi na rodzaj czynności wykonywanych przez podatnika, niezależnie od osiągniętej wartości sprzedaży.

Ustawodawca w art. 43 ustawy o VAT określił szeroki katalog zwolnień przedmiotowych. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT,
   
 • dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego,
   
 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przedmiotowe zwolnienia z VAT określone zostały ponadto w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 ze zm.).

Zakres obowiązków

Podatnicy zwolnieni z VAT nie mają takich obowiązków ewidencyjnych jak podatnicy VAT czynni. Ponadto, z uwagi na fakt, iż nie wykonują czynności opodatkowanych VAT, nie muszą składać deklaracji dla potrzeb VAT.

Trzeba pamiętać, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Wynika to z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Prowadzenie tej ewidencji istotne jest z uwagi na ustalenie momentu utraty zwolnienia z VAT.

Respektowanie tego przepisu istotne jest ponadto z uwagi na konsekwencje z tym związane. W przypadku bowiem stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której była mowa, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu 23% stawki VAT.

Działalność zwolniona a JPK_VAT

Na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Powołany przepis zawiera odwołanie do art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, czyli do ewidencji prowadzonej przez czynnych podatników VAT dla celów tego podatku.

Podatnicy zwolnieni z VAT, ze względu na niewielką wartość sprzedaży są obowiązani do prowadzenia ewidencji, ale na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnicy, których sprzedaż jest zwolniona podmiotowo z VAT, nie są objęci obowiązkiem przesyłania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK. Nie prowadzą bowiem ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Obowiązku w zakresie JPK_VAT nie mają także podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku (tzw. zwolnienie przedmiotowe - na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT), gdyż oni nie muszą w ogóle prowadzić ewidencji dla potrzeb VAT.

Należy nadmienić, że wszyscy czynni podatnicy VAT, począwszy od 1 stycznia 2018 r., zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Podatnicy zwolnieni z VAT, w odróżnieniu od czynnych podatników VAT, nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji dla celów VAT w przedstawionej formie.

Konieczność złożenia VAT-R

Podmiot, który zamierza korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży, nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) informującego urząd skarbowy o wyborze tego zwolnienia. Przysługuje ono bowiem z mocy prawa. Jeżeli jednak będzie chciał, może je złożyć. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego, po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, zarejestruje podatnika jako "podatnika VAT zwolnionego". Tak wynika z art. 96 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Inaczej mówiąc, jeżeli planowana przez podatnika działalność gospodarcza nie mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT), to nie musi on składać zgłoszenia VAT-R informującego urząd skarbowy o wyborze zwolnienia z VAT. Jeżeli jednak chce, to może je złożyć.

Taki pogląd potwierdził także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 sierpnia 2017 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.260.2017.2.WB. Organ podatkowy wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT, to nie będzie miał obowiązku, lecz prawo, do złożenia formularza VAT-R.

Rezygnacja i powrót do zwolnienia z VAT

Zdarza się, że podatnik, mimo iż nie przekroczył limitu zwolnienia z VAT, chce dobrowolnie z tego zwolnienia zrezygnować i stać się czynnym podatnikiem, rozliczającym podatek VAT.

Warunkiem rezygnacji ze zwolnienia jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Wskazuje tak art. 113 ust. 4 ustawy o VAT.

Podejmując decyzję o dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia trzeba mieć na uwadze zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty takiej decyzji. Korzystanie ze zwolnienia z VAT to zdecydowanie mniej obowiązków. Podatnik zwolniony z VAT nie musi bowiem prowadzić szczegółowych ewidencji, a także rozliczać podatku VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. Z drugiej jednak strony podatnik zwolniony z VAT nie może korzystać z podstawowego przywileju przysługującego czynnym podatnikom VAT, tj. z prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością. Rezygnację ze zwolnienia z VAT z pewnością rozważyć powinni podatnicy planujący znaczne inwestycje, które uprawniać będą do odliczania VAT naliczonego. Gdy podatnik nie planuje żadnych inwestycji, a jego zakupy ograniczać się będą do towarów handlowych sprzedawanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do rozważenia pozostaje kwestia skorzystania z omawianego zwolnienia z VAT.

Warto wspomnieć, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT lub z niego zrezygnował, może ponownie skorzystać ze zwolnienia. Jest to możliwe nie wcześniej jednak niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Wynika to z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT.

Zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (ze względu na wartość sprzedaży), nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z ich udziałem,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż nowe, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) ustawy o VAT,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;
2) świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie;
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zalety i wady korzystania ze zwolnienia z VAT

Zwolnienie z VAT ze względu na wartość sprzedaży, z ekonomicznego punktu widzenia, opłaca się podatnikom dokonującym sprzedaży na rzecz:

- osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale zwolnionych z VAT ze względu na wartość sprzedaży,
- podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT.

Zwolnienie z VAT ze względu na wartość sprzedaży niekorzystne jest w przypadku, gdy:

- nabywcami towarów i usług oferowanych przez podatnika są czynni podatnicy VAT,
- podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż podstawowa,
- podatnik dokonuje znacznych zakupów inwestycyjnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 grudnia 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.