Rozpoczęcie działalności gospodarczej - sklep.gofin.pl
          Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019 r., godz. 13:37
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Opłata recyklingowa za torby foliowe wydawane klientom

Gazeta Podatkowa

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, którą m.in. sklepy zobowiązane są pobierać od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Opłata ta następnie będzie musiała zostać przekazana na rachunek Skarbu Państwa. Stosowanie nowego obowiązku budzi wiele wątpliwości, zarówno na gruncie przepisów o VAT, jak i ustaw o podatku dochodowym.

Kogo dotyczy obowiązek?

Opłatę recyklingową pobiera przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Obowiązek ten ma zastosowanie w odniesieniu do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646). Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Za jakie torby trzeba płacić?

Pod pojęciem torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumieć należy torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
   
 • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zatem obowiązek ten nie ma zastosowania w odniesieniu do bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, ale tylko pod warunkiem że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności. W przeciwnym razie wydający tego rodzaju torbę foliową winien naliczyć opłatę recyklingową.

Pojęcie "tworzywo sztuczne" oznacza polimer, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje oraz który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Ponadto w myśl art. 8a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego mieszczą się w definicji lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego lub bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. W związku z powyższym, jeżeli oksydegradowalna torba na zakupy z tworzywa sztucznego jest zaklasyfikowana jako lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego, to przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są takie torby, jest obowiązany w odniesieniu do tych toreb pobrać opłatę recyklingową.

Wysokość opłaty

Opłata recyklingowa w 2018 r. wynosi 0,20 zł za jedną torbę. Stawkę opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389). Opłata ta może z czasem ulec podwyższeniu, bowiem w ustawie o gospodarce opakowaniami ustawodawca określił jej maksymalną wysokość na poziomie 1 zł.

Opłata ta ulega zwiększeniu o podatek VAT, chyba że sprzedający jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Trzeba przy tym podkreślić, że podmiot prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może też pobierać dodatkową opłatę za torbę. Zatem opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostać doliczona do ceny torby ustalonej przez daną jednostkę handlową. Wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty (przykład 1 i 2).


O ostatecznej cenie torby foliowej wydawanej klientowi decyduje sprzedawca, z tym że obowiązkowo musi pobrać opłatę recyklingową w wysokości 20 groszy + VAT.

Sankcje za niepobranie opłaty

W przypadku zaniechania poboru opłaty na przedsiębiorcę nałożona zostanie administracyjna kara pieniężna. Kontrolę w tym zakresie może przeprowadzić Inspekcja Handlowa. Kara może zostać nałożona w wysokości od 500 zł do 20.000 zł i będzie ją wymierzał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Opłata recyklingowa a VAT

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy opłata powinna być wliczona do podstawy opodatkowania VAT oraz czy podlega ona ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiało Ministerstwo Finansów najpierw w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 21 grudnia 2017 r., a następnie w komunikacie opublikowanym w dniu 22 grudnia 2017 r.

» Podstawa opodatkowania

Ministerstwo Finansów poinformowało, że opłata recyklingowa wliczana jest do podstawy opodatkowania VAT.

Wskazać należy, że podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Mówi o tym art. 29a ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Podstawa opodatkowania, jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, obejmuje:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku VAT,
   
 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Według Ministerstwa Finansów opłata recyklingowa wchodzi w skład podstawy opodatkowania na mocy powołanego wcześniej przepisu, a w konsekwencji opodatkowana jest 23% stawką VAT (przy założeniu, że dostawy będzie dokonywał podatnik VAT czynny).

Ze stanowiska resortu wynika, że wysokość opłaty za torbę foliową, którą przedsiębiorca pobierze od klienta, będzie zróżnicowana, w zależności od tego, czy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym, czy też nie.

W praktyce oznacza to, że za torbę foliową sprzedawca (czynny podatnik VAT) musi doliczyć nie tylko 20 groszy tytułem opłaty recyklingowej, ale także dodatkowo 5 groszy podatku VAT.

» Ewidencja w kasie fiskalnej

Ustawodawca na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nałożył obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stanowi o tym art. 111 ustawy o VAT.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą wydawać nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Pamiętać przy tym należy, że obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dotyczy czynności sprzedaży i jest nierozerwalnie związany z powstaniem obowiązku podatkowego, który w myśl podstawowej zasady określonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi (poza szczególnymi momentami powstania obowiązku, które tutaj pomijamy).

Inaczej rzecz ujmując, sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli zasadniczo w momencie dokonania ich dostawy.

Powyższy obowiązek dotyczy także sprzedaży toreb na zakupy z tworzywa sztucznego dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Według Ministerstwa Finansów na paragonie fiskalnym umieszczana powinna być kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury). Nie ma natomiast konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa a podatek dochodowy

W ostatecznym rozliczeniu opłata recyklingowa nie wywoła skutków podatkowych w zakresie PIT i CIT. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdop (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) stanowi ona przychód dla celów podatku dochodowego. Jednocześnie z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego na rzecz budżetu państwa będzie kosztem uzyskania przychodu. Tak wynika z art. 22 ust. 1aa ustawy o pdof oraz art. 15 ust. 1aa ustawy o pdop. Należy jednak zauważyć, że pomiędzy datą powstania przychodu i kosztu podatkowego wystąpi duża rozbieżność czasowa.

Opłata recyklingowa stanowi przychód z działalności gospodarczej także u podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zasadą jest, że tzw. ryczałtowiec ustalając podstawę opodatkowania nie pomniejsza osiąganych przychodów o koszty uzyskania przychodów. Jednak w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 5 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że podatnik opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym będzie miał prawo pomniejszyć przychód o kwotę wpłaconej opłaty recyklingowej. Zdaniem resortu za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że opłata recyklingowa jako dochód budżetu państwa nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Zatem zachowanie neutralności tego rozwiązania nakazuje także pozwolić podatnikom opodatkowanym tzw. ryczałtem ewidencjonowanym na dokonanie korekty przychodów w miesiącu wniesienia tej opłaty na rzecz budżetu państwa. Ministerstwo swoje stanowisko uzasadniło tym, że opodatkowanie przychodu z tytułu opłaty recyklingowej bez prawa do jego korekty z chwilą uiszczenia tej opłaty byłoby "płaceniem podatku od dochodu budżetu państwa", co stanowiłoby naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa, a także pozostawałoby w sprzeczności z wykładnią systemową przepisów prawa.

Rozliczenie opłaty

Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i będzie wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Zatem przedsiębiorcy pierwszej wpłaty z tego tytułu będą zobowiązani dokonać dopiero w przyszłym roku. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) rachunek nie został jeszcze utworzony.

Opłata recyklingowa wnoszona przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego będzie oparta na dokonanym przez niego samoobliczeniu. Zarówno paragon, jak i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o ich liczbie. W oparciu o ilość toreb wyszczególnionych w tych dokumentach można będzie ustalić kwotę opłaty recyklingowej przemnażając liczbę toreb i stawkę tej opłaty za 1 sztukę torby. Ustawodawca nie przewidział konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek sprawozdań.

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej zastosowanie mają przepisy działu III Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Oznacza to, że w razie nieuiszczenia w terminie opłaty powstanie zaległość, od której trzeba będzie naliczyć odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przykład 1

Przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) prowadzący sklep spożywczy w latach ubiegłych bezpłatnie udostępniał swoim klientom lekkie torby foliowe do pakowania zakupów.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. musi pobierać opłatę w wysokości 25 groszy (tj. 20 gr opłaty recyklingowej + VAT).


Przykład 2

Przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) prowadzący jednostkę handlu detalicznego udostępniał swoim klientom torby foliowe do pakowania zakupów pobierając za nie cenę w wysokości 25 groszy.

W bieżącym roku do ceny tej doliczył 25 groszy, tj. opłatę recyklingową (20 gr) + VAT. Opłata za torbę obecnie wynosi więc 50 groszy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150)

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 19 listopada 2019 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.