Wydawnictwo Podatkowe
środa, 21 października 2020 r.
          Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r., godz. 12:00
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Rozliczenia związane z ochroną środowiska za rok 2019

Gazeta Podatkowa

Co roku wielu przedsiębiorców musi dokonać rozliczeń z tytułu ochrony środowiska. Wiąże się to z koniecznością wniesienia opłat oraz złożeniem szeregu sprawdzań. Chodzi tu w szczególności o rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych. Warto zwrócić uwagę na terminowe dopełnienie formalności, bowiem niewywiązanie się z tych obowiązków w terminie skutkuje koniecznością poniesienia kar finansowych.

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

Kto i kiedy ponosi opłaty?

Do końca marca 2020 r. należy dokonać rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

1) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

2) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,

3) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Za co trzeba płacić?

Opłaty za rok 2019 wnosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, przeładunek benzyn silnikowych, ogrzewanie oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza, takie jak np. malowanie, spawanie),
   
 • wydanie uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.),
   
 • składowanie odpadów (obowiązki w zakresie opłat i sprawozdań obciążają obecnie zarządzającego składowiskiem).

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy uregulować do końca marca br. Są one traktowane jak zobowiązanie podatkowe. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodatkowo do 31 marca 2020 r. trzeba przedłożyć marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Z tym że obowiązek sprawozdawczy nie ma zastosowania do przedsiębiorców, u których roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł.


Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.


Opłaty podwyższone

W przypadku braku wymaganego, na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska, pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów.

Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. Natomiast za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania w przypadku pozbycia się odpadów:

 • nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
   
 • na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
   
 • na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Natomiast opłatę podwyższoną na poziomie 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku należy wnieść w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego. Opłatę podwyższoną podmiot ponosi niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Naliczanie opłaty

W przypadku opłat za korzystanie ze środowiska obowiązuje system samonaliczania. Podmiot korzystający ze środowiska, na podstawie posiadanych informacji, samodzielnie dokonuje wyliczeń. Konieczne jest w tym celu wyliczenie wielkości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń.

Opłata stanowi iloczyn wielkości wprowadzonego ładunku i obowiązującej w danym roku stawki jednostkowej:

Op = E × st

gdzie:
Op - należna opłata (w zł),
E - wielkość wprowadzonego ładunku (wielkość emisji) w okresie rozliczeniowym,
st - stawka jednostkowa obowiązująca w danym okresie rozliczeniowym.

Opłaty produktowe

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu produkty w opakowaniach lub produkty (np. oleje, opony) oraz organizacje odzysku opakowań zobowiązani są do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego województwa należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Opłata produktowa za opakowania

Obowiązek w zakresie opłaty produktowej za opakowania dotyczy wprowadzających produkty w opakowaniach. Chodzi tutaj o przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecili innemu przedsiębiorcy,
   
 • pakujących produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzających je do obrotu,
   
 • prowadzących: jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedających produkty pakowane w tych jednostkach oraz prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, sprzedających produkty pakowane w tych jednostkach.

Opakowaniem jest każdy wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Zatem przedsiębiorca: wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, wprowadzający produkty w opakowaniach musi sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, w terminie do dnia 15 marca br. za poprzedni rok kalendarzowy. W tym samym terminie trzeba wnieść wyliczoną opłatę.

Opłata produktowa za produkty

Opłaty w tym zakresie reguluje przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórca wprowadzający produkty na terytorium kraju.

Pod pojęciem produkty traktuje się w tym przypadku produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów. Wyliczoną w ten sposób kwotę należy wpłacić na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego ona dotyczy. Natomiast obowiązki sprawozdawcze należy dopełnić do dnia 15 marca.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.