Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r., godz. 11:57
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 26.478
separatorgoraprzod
A A A

W marcu czas rozliczyć opłaty środowiskowe

Gazeta Podatkowa

Corocznie z końcem marca mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za rok ubiegły. W tym terminie wszystkie podmioty zobowiązane do tych rozliczeń muszą wnieść należną opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego stosowne w tym zakresie wykazy. Każdy, kto korzysta ze środowiska, musi prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie tego korzystania.

Co podlega opłacie?

Opłatom podlega:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, przeładunek benzyn silnikowych, ogrzewanie, chów i hodowla zwierząt oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza takie jak np. malowanie, lakierowanie, spawanie),
   
 • pobór wód z ujęć własnych (wody podziemne, powierzchniowe,
   
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
   
 • składowanie odpadów (od 2002 r. obowiązek wnoszenia opłat i składania sprawozdań ciąży na zarządzającym składowiskiem).

Kto musi dokonać rozliczeń?

Obowiązków w zakresie opłaty środowiskowej dopełnić muszą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), a także przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy.

Rozliczeń muszą dokonać:

 • osoby prowadzące działalność· wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
   
 • osoby fizyczne korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
   
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyliczanie i wnoszenie opłat

Obowiązuje tutaj system samonaliczania. Każdy podmiot korzystający ze środowiska, na podstawie posiadanych informacji, musi samodzielnie dokonać rozliczenia. Konieczne jest w tym celu wyliczenie wielkości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń. Opłata stanowi iloczyn wielkości wprowadzonego ładunku i obowiązującej w danym roku stawki jednostkowej:

Op = E × st

gdzie:

Op - należna opłata (w zł)

E - wielkość wprowadzonego ładunku (wielkość emisji) w okresie rozliczeniowym

st - stawka jednostkowa obowiązująca w danym okresie rozliczeniowym;

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnieść należy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Ponadto raz w roku, do dnia 31 marca, trzeba przedłożyć marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Począwszy od 2017 r. obowiązek sprawozdawczy nie ma zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł.


Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Zaległe opłaty

W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Odsetki od zaległości należy naliczyć i wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają (wraz z odsetkami za zwłokę) przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska

» Prowadzenie aktualizowanej co roku ewidencji zawierającej informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
» Ustalanie we własnym zakresie wysokości opłat
» Wnoszenie należnych opłat w terminie do 31 marca każdego roku

Wybrane wzory stosowane do wyliczania opłat środowiskowych:

Opłata za wprowadzanie do środowiska gazów
i pyłów z tytułu eksploatacji pojazdów

Opłata = ilość spalanego paliwa* × jednostkowa stawka opłat

*Stawki opłat jednostkowych podane są za megagram, a benzynę, olej czy gaz tankuje się w litrach i to one podawane są na fakturach. Dlatego konieczne jest przeliczenie litrów na tony. Do tego trzeba znać gęstość paliw. Litr paliwa należy przeliczać przyjmując, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
   
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
   
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
   
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l,
   
 • gazu płynnego propan-butan wynosi 0,5 kg/l.

Obliczanie ładunku gazów lub pyłów wprowadzanych
do powietrza na podstawie czasu pracy instalacji
i wskaźnika emisji substancji

E = T × Wemisji

gdzie:

E - wielkość emisji (w kg)

T - czas pracy źródła (h)

Wemisji - wskaźnik emisji (kg/h lub mg/h)


Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
powstających przy przeładunku benzyn silnikowych

Opłata = ilość przeładowanej benzyny (Mg) × jednostkowa stawka opłat (zł/Mg)

Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji oparów do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik:

A = (100 - n) : 100

gdzie:

n - skuteczność redukcji (%)

Wówczas wzór wygląda następująco:

Opłata = ilość przeładowanej benzyny (Mg) × A × jednostkowa stawka opłat (zł/Mg)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 maja 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60