Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 sierpnia 2022 r.
          Ostatnia aktualizacja: 17.08.2022 r., godz. 11:56
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Kontrola unijnego projektu i stwierdzenie nieprawidłowości

Gazeta Podatkowa

Jeśli stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej następuje przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, wówczas instytucja weryfikująca dokonuje odpowiedniego pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenia można uniknąć, gdy beneficjent w umotywowanym pisemnym zastrzeżeniu wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieprawidłowością a COVID-19.

Kontrola obligatoryjna

Przedsiębiorca (beneficjent) realizujący projekt współfinansowany ze środków europejskich (EFRR, EFS) zawsze podlega kontroli na etapie weryfikacji wniosku o płatność składanego do właściwej instytucji tj. Instytucji Pośredniczącej (np. PARP), Instytucji Wdrażającej (np. WUP). Jest to tzw. kontrola obligatoryjna, która ma swoje umocowanie w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności... (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Kontrola ta doprecyzowana jest w Wytycznych MIiR w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, które zostały wydane na podstawie tej ustawy. Za cel kontroli projektu unijnego stawiają weryfikację czy współfinansowane towary i usługi zostały rzeczywiście dostarczone oraz czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na pokrycie poszczególnych operacji zostały rzeczywiście poniesione w sposób zgodny z zasadami unijnymi i krajowymi.

Choć Wytyczne poza kontrolą obligatoryjną wniosku o płatność określają jeszcze inne rodzaje kontroli mające już wymiar fakultatywny, jak kontrole systemowe, kontrole realizacji umowy o dofinansowanie projektu, to obecnie nie mają one praktycznego zastosowania. W tym temacie stosowanie Wytycznych z powodu pandemii COVID-19 zostało zawieszone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do dnia 31 grudnia 2021 r. Natomiast w kwestii kontroli wniosku o płatność oraz załączonych do niego załączników weryfikowane są dokumenty poświadczające prawidłowe poniesienie wydatków ujętych we wniosku (np. faktury). Na tym etapie sprawdza się w szczególności czy:

 • wniosek o płatność został prawidłowo wypełniony od strony formalnej,
 • wydatki ujęte we wniosku o płatność, przedstawione do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi,
 • wniosek o płatność jest poprawny od strony rachunkowej,
 • zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie lub decyzją o dofinansowanie.

Nieprawidłowość indywidualna

W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej przed zatwierdzeniem wniosku o płatność - instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo (art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej). W takiej sytuacji dokonuje się odpowiedniego pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, bez konieczności nakładania korekty finansowej i konieczności odzyskiwania kwoty objętej korektą w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych. Inaczej jest, gdy nieprawidłowość indywidualna zostaje stwierdzona w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność. Na mocy art. 24 ust. 9 pkt 2 ustawy wdrożeniowej właściwa instytucja obligatoryjnie nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskania środków (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z procedurami lub pobranych nienależnie albo w nadmiernej wysokości) zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Pisemne zastrzeżenie

Stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, które prowadzi do pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Tym samym beneficjent nie ma możliwości odwoławczych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jeśli jednak beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości, a co się z tym wiąże - z pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku o płatność, to ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Mowa o tym w art. 24 ust. 10 ustawy wdrożeniowej. Umotywowane pisemne zastrzeżenia w świetle art. 25 ust. 2 powołanej ustawy należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Termin ten na wniosek beneficjenta może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, pod warunkiem że zostanie złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń jest zobowiązana przygotować ostateczną informację pokontrolną. Może w niej skorygować dotychczasowe ustalenia na korzyść beneficjenta lub utrzymać je w mocy.

Inaczej jest w przypadku wszczęcia procedury zwrotu środków w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. Co prawda naliczenie korekty finansowej z tytułu nieprawidłowości również nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, ponieważ beneficjent w pierwszej kolejności otrzymuje wezwanie do zwrotu środków. Jeśli nie zwróci środków w wymaganym terminie, dopiero wówczas wydawana jest decyzja administracyjna o zwrocie środków, a co za tym idzie - beneficjent ma możliwości odwoławcze przewidziane na gruncie K.p.a.

COVID-19

Jeśli nieprawidłowość indywidualna jest bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, a beneficjent wykaże, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości, nie powinien on z tego tytułu ponieść konsekwencji finansowych. Nie powinno dojść do pomniejszenia kolejnej płatności, gdy beneficjent wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałą nieprawidłowością a wystąpieniem COVID-19. Jest to umotywowane tym, że przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986), przerzuciły odpowiedzialność beneficjenta za zaistniałe nieprawidłowości na budżet państwa.


Do nieprawidłowości w związku z COVID-19 nie stosuje się przepisów o zwrocie środków w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.