Rozpoczęcie działalności gospodarczej - sklep.gofin.pl
          Ostatnia aktualizacja: 10.12.2019 r., godz. 12:46
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Problemy z rozliczaniem VAT w projektach unijnych

Gazeta Podatkowa

Dotacja otrzymana przez beneficjenta na realizację projektu doradczego z PO WER ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług doradczych, stanowi więc obrót, co oznacza, że powinna być wliczona do podstawy opodatkowania VAT. Ministerstwo Finansów opracowało schemat rozliczenia VAT w taki sposób, by zminimalizować konsekwencje opodatkowania dotacji po stronie beneficjentów, czyli podmiotów realizujących projekty. W rezultacie, ekonomicznego obciążenia VAT nie poniesie ani beneficjent, ani ostateczny odbiorca pomocy (przedsiębiorca).

Strategia rozwoju

Do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadzono działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. W jego zakresie dofinansowany może być projekt doradczy skierowany do przedstawicieli MŚP, dzięki któremu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie ich wdrażania. Każdy tego typu projekt musi uwzględniać wachlarz działań, takich jak:

 • identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia,
   
 • opracowanie analizy potrzeb rozwojowych dla przedsiębiorców z sektora MŚP, które nie posiadają planu lub strategii rozwoju,
   
 • przygotowanie na podstawie opracowanej analizy Planów Rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych,
   
 • doradztwo w zakresie monitoringu wdrażania planów rozwoju MŚP w okresie trwania projektu,
   
 • analiza faktycznej dostępności usług w branży dla MŚP w ramach podmiotowych systemów finansowania (o ile dotyczy podejmowania działań interwencyjnych),
   
 • upowszechnienie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Bazie usług rozwojowych, i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia.

Wnioskodawcy i ostateczni odbiorcy pomocy

O dofinansowanie realizacji projektu doradczego dotyczącego przygotowania planów rozwoju dla firm (działanie 2.2 PO WER) mogą ubiegać się:

 • reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 ze zm.),
   
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029),
   
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 ze zm.),
   
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.).

Wymienione podmioty mają status beneficjentów, ponieważ to oni realizują projekt współfinansowany ze środków EFS. Natomiast grupą docelową projektu, a więc podmiotami, do których może być skierowane wsparcie, są mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (tzw. ostateczni odbiorcy pomocy). Nie ma więc możliwości, by z rozwiązań wypracowanych w ramach projektu skorzystał duży przedsiębiorca. Wsparcie w zakresie projektu może być skierowane do przedsiębiorców, którzy nie posiadają strategii lub planu rozwoju. Jest to dokument o określonym horyzoncie czasowym, podpisany przez kierownictwo przedsiębiorcy, określający cele oraz wskaźniki, które mają być osiągnięte w ramach rozwoju przedsiębiorstwa.

Strategia rozwoju

By plan realizacji potrzeb rozwojowych wraz z harmonogramem jego realizacji mógł być opracowany, potrzebna jest dogłębna analiza przedsiębiorstwa. Dlatego w zakresie projektu dla ostatecznego odbiorcy pomocy (przedsiębiorcy z sektora MŚP) przeprowadza się analizę przedsiębiorstwa w czterech perspektywach pod kątem zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych. Chodzi o perspektywę:

 • finansową (analiza finansowa),
   
 • rynku (asortyment wyrobów i usług; rynki zbytu, klienci, dostawcy, konkurencja; aktualna pozycja na rynku; zasoby rzeczowe),
   
 • nauki i rozwoju (zasoby ludzkie),
   
 • procesów wewnętrznych (struktura organizacyjna, zasoby informatyczne).

W dalszej kolejności w ramach usługi doradczej dofinansowanej z projektu EFS przeprowadza się audyt strategiczny pod kątem zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowany zostaje przez doradców plan realizacji potrzeb rozwojowych wraz z harmonogramem jego realizacji.

Dofinansowanie projektu i wkład własny

Projekt doradczy skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nastawiony na opracowanie dla nich planów/strategii rozwoju może być dofinansowany do 90% wydatków kwalifikowalnych. Będą to przede wszystkim koszty godzin pracy doradcy wiodącego, wspomagającego, specjalistycznego. Ponieważ projekt jest dofinansowany ze środków publicznych w 90% (85% EFS i 5% dotacja celowa), to wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład ten ma być wniesiony w formie pieniężnej pozyskanej przez wnioskodawcę od przedsiębiorców (tj. ostatecznych odbiorców pomocy) biorących udział w projekcie. Inaczej mówiąc, zapłacą oni częściowo za wykonaną na ich rzecz usługę doradczą przewidzianą w projekcie. Różnica pomiędzy wartością doradztwa a częściową odpłatnością poniesiona przez przedsiębiorcę (uczestnika projektu) będzie stanowiła dla niego pomoc de minimis w oparciu o rozporządzenie Komisji 1407/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie mają już dostępnego limitu pomocy de minimis (200 tys. euro w bieżącym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych, 100 tys. euro w przypadku drogowego transportu towarów), mogą skorzystać z pomocy publicznej na usługi doradcze na rzecz MŚP.

Problemy z VAT

Kwestie związane z częściową odpłatnością za usługi doradcze mają istotny wpływ na rozliczenie VAT w ramach projektu. Jest tak dlatego, że dotacja ze środków EFS i budżetu państwa bezpośrednio wpływa na cenę usługi doradczej, bo ostateczny odbiorca pomocy płaci za nią tylko 10% jej wartości. Tymczasem dotacje otrzymane przez beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich są opodatkowane VAT, gdy mają bezpośredni wpływ na cenę (zapłatę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika.

W związku z tym Ministerstwo Finansów, w swoich interpretacjach skierowanych do PARP, stoi na stanowisku, że w przypadku przedsiębiorcy (ostatecznego odbiorcy pomocy), który w ramach projektu EFS otrzymuje usługę doradczą, za którą płaci tylko część ceny, a dotacja ma wpływ na jej wysokość, to dotacja podlega opodatkowaniu VAT. Taki stan rzeczy powoduje obniżenie realnej wartości otrzymanej dotacji o kwotę VAT, co powoduje dość sporą lukę finansową przy realizacji projektu. Ta luka będzie zależała przede wszystkim od tego, czy beneficjent realizuje usługi przez podwykonawców, czy też z wykorzystaniem własnych pracowników. W praktyce może wynieść prawie 19% wartości dotacji. By zaradzić temu problemowi, Ministerstwo Finansów opracowało schemat rozliczenia VAT, który umożliwia zminimalizowanie negatywnych skutków opodatkowania VAT dotacji po stronie beneficjentów realizujących projekt (przykład).


Kwota dotacji otrzymana przez beneficjenta na realizację projektu PO WER ma bezpośredni wpływ na cenę usług doradczych, stanowi więc obrót, a tym samym powiększa podstawę opodatkowania VAT.

Kwalifikowalność VAT

Na tle schematu wypracowanego przez Ministerstwo Finansów powstaje pytanie, czy nie prościej by było, gdyby VAT należny od dotacji (tzn. pomniejszony o VAT naliczony od faktur zakupowych) przewidzieć w budżecie projektu jako kwalifikowalny. VAT może być jednak uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT zgodnie z prawodawstwem krajowym, tj. ustawą o VAT. Mowa o tym w Wytycznych MRiF w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS (...). Biorąc pod uwagę uregulowania wytycznych, VAT należny od dotacji nie jest kwalifikowalny w ramach projektu doradczego w zakresie działania 2.2 PO WER.

Przykład

Beneficjent będący podatnikiem VAT realizuje projekt doradczy w zakresie działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Usługi doradcze dotyczą przygotowania planów rozwojowych dla przedsiębiorców (ostatecznych odbiorców pomocy). W budżecie projektu VAT naliczony jest niekwalifikowalny. Dotacja na projekt w całości dotyczy usług doradczych. Wartość projektu 1.000 jednostek, w tym 900 to dotacja, a 100 to wkład ostatecznego odbiorcy.

1. Beneficjent otrzymuje dotację 900 w miesiącu A i powinien rozliczyć z urzędem skarbowym VAT należny od tej dotacji: 900 (kwota brutto), 731,71 (netto), 168,29 (VAT) - podatek ten beneficjent powinien zapłacić do 25. dnia miesiąca A+1.
2. Następnie beneficjent wystawia fakturę dla ostatecznego odbiorcy (przedsiębiorcy, który skorzystał z usługi doradczej w ramach projektu). Ma to nastąpić najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał dotację, tzn. do 15. dnia miesiąca A+1, na kwoty wskazane powyżej, z tym że z zerową kwotą do zapłaty. Faktura ta wystawiana jest na usługi doradcze. Ministerstwo Finansów rekomenduje, by wskazać na fakturze, że dotyczy dotacji z PARP.
3. Dla uzyskania od ostatecznego odbiorcy środków na pokrycie VAT należnego od dotacji beneficjent, po zrealizowaniu usługi doradczej, wystawia fakturę dla ostatecznego odbiorcy na kwotę 207 (tzn. 168,29 + 38,71). Faktura ta będzie obejmować też kwotę wkładu własnego ostatecznego odbiorcy (100 + 23). Będzie więc przedstawiała się następująco: 330 (wartość brutto), 268,29 (wartość netto), 61,71 (VAT), do zapłaty: 330.

Wskazany powyżej schemat nie ma zastosowania, gdy beneficjent otrzyma środki na pokrycie VAT jeszcze przed zrealizowaniem usługi. Taka kwota będzie traktowana jako zaliczka, a beneficjent będzie miał obowiązek wystawić fakturę, najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał tę kwotę. Ta faktura będzie wyglądała następująco: 207 (wartość brutto), 168,29 (wartość netto), 38,71 (VAT), do zapłaty: 207.

Po wykonaniu usługi beneficjent będzie zobowiązany wystawić drugą fakturę (najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę):

   123 (wartość brutto), 100 (wartość netto), 23 (VAT).

Rezultatem zastosowania wskazanego mechanizmu rozliczania VAT w projekcie doradczym współfinansowanym ze środków EFS jest to, że beneficjent dysponuje w ramach projektu kwotą 900 + 100, wypełniając równocześnie wszystkie obowiązki z rozliczaniem VAT (tzn. płaci 230 VAT = 168,29 + 38,71 + 23). Natomiast ostateczny odbiorca pomocy jest w posiadaniu faktur, z których wynika podatek naliczony (230 = 168,29 + 38,71 + 23). Nie poniesie więc ekonomicznego kosztu tego podatku, gdy jest podatnikiem VAT. Jeśli bowiem zakupione usługi dotyczyły jego działalności opodatkowanej, to ma on możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez beneficjenta. Gdy nie jest podatnikiem VAT, to z oczywistych względów nie ma takiej możliwości i w konsekwencji ponosi ciężar ekonomiczny zapłaty VAT.


Dotacje w projekcie doradczym
Problemy z rozliczaniem VAT w projektach unijnych

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 10 grudnia 2019 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.