Rozpoczęcie działalności gospodarczej - sklep.gofin.pl
          Ostatnia aktualizacja: 10.12.2019 r., godz. 12:46
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Gazeta Podatkowa

Spółka z o.o. zamierza ubiegać się o dofinansowanie szkoleń pracowników. Pomoc przyznawana jest ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

1) Na których pracowników możemy uzyskać wsparcie? Jak wygląda procedura wnioskowania? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) utworzony został ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. W ramach KFS finansowane mogą być:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
   
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
   
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
   
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
   
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

O środki z KFS ubiegać się może każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Bez znaczenia w tym przypadku jest, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełny, czy część etatu. Tym samym o środki wystąpić nie może osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS sfinansowanych może zostać do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Aby uzyskać pomoc, Czytelnik będzie musiał złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Dokonuje się tego w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków. Ten może być ogłoszony po uzyskaniu od marszałka województwa informacji o limicie środków KFS na dany rok.

Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę. Jeżeli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.


Decyzja w zakresie wyboru instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin podejmowana jest samodzielnie przez pracodawcę.


Co istotne, pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.


2) Jak rozliczyć otrzymane dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w rachunku podatkowym? Czy przychód z tego tytułu podlega zwolnieniu z opodatkowania? Czy wydatki poniesione na szkolenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki z o.o.?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) przychodami są w szczególności m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. W art. 17 ust. 1 tej ustawy określono przypadki, w których dochód podatnika tego podatku, odpowiadający otrzymanym przez niego środkom pieniężnym z tytułu uzyskanej subwencji, dotacji, czy dofinansowania, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnieniu takiemu podlegają m.in.:

 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych),
   
 • kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych),
   
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego (z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców), 
   
 • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Jednak środki otrzymywane przez przedsiębiorców z KFS nie pochodzą ze środków budżetu państwa ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a jednocześnie nie wynikają z programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Zatem otrzymane z tego tytułu dofinansowanie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania i jego kwotę jednostka powinna uwzględnić w przychodach podatkowych. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-246/15/BKD.

Datę uzyskania przychodu z tytułu dofinansowania z KFS wyznacza dzień wpływu środków z tego tytułu na rachunek bankowy jednostki (art. 12 ust. 3e ustawy o pdop).

Wydatki pokryte dofinansowaniem z KFS podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Stąd do kosztów podatkowych pracodawcy będą mogły zostać zaliczone wydatki na szkolenia pracowników, które mają związek z zakresem (obecnych lub przyszłych) obowiązków pracowników oraz charakterem działalności pracodawcy.

Jako że koszty szkoleń stanowią koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, powinny zostać odniesione w koszty w dacie ich poniesienia. Przy tym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się generalnie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury albo innego właściwego dowodu. Jeżeliby jednak koszty te dotyczyły okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie byłoby możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku będą stanowić koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Tak więc koszty szkoleń dotyczące przełomu roku wymagają proporcjonalnego rozliczenia na te lata, których dotyczą. Wynika to z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o pdop.


3) W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przyznane środki na szkolenie pracowników?

W księgach rachunkowych otrzymane z KFS dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). Zgodnie z tym przepisem, do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody dotyczące pośrednio działalności operacyjnej jednostki, w tym m.in. przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych. W momencie wpływu środków z tytułu dofinansowania kosztów szkoleń z KFS można więc dokonać zapisu:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Możliwe jest również księgowanie przedmiotowego dofinansowania za pośrednictwem konta rozrachunków, np. zapisami:

1) należne dofinansowanie - pod datą złożenia wniosku

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z urzędem pracy - środki z KFS),

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

2) wpływ dofinansowania na rachunek bankowy

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z urzędem pracy - środki z KFS).

Przykład

Założenia

 1. Spółka z o.o. sfinansowała pracownikom szkolenie zawodowe. W lipcu 2016 r. otrzymała fakturę za szkolenie na kwotę 3.000 zł (ze stawką VAT zwolnioną).
   
 2. W lipcu br. spółka otrzymała na rachunek bankowy dofinansowanie kosztów szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 2.400 zł.
   
 3. Spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za szkolenie zawodowe pracowników: 3.000 zł 30 21
2. PK - zaliczenie kosztów szkolenia do kosztów działalności: 3.000 zł 40 30
3. WB - uregulowanie zobowiązania: 3.000 zł 21 13-0
4. WB - wpływ środków z KFS: 2.400 zł 13-0 76-0

Księgowania

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 10 grudnia 2019 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.