Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018 r., godz. 12:00
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 36.480
separatorgoraprzod
A A A

Wsparcie na projekty szkoleniowe

Gazeta Podatkowa

Firma planuje zrealizować projekt unijny, który zakłada dodatkowo przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników. Czy możliwe jest, aby projekt szkoleniowy obejmował elementy zarówno szkolenia ogólnego, jak i specjalistycznego? Czy w sytuacji, kiedy w szkoleniu będą brały udział osoby niepełnosprawne, będzie możliwe zwiększenie poziomu dofinansowania?

Szkolenie specjalistyczne polega na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy. Jako takie traktuje się również szkolenie mające na celu przekazanie umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub wcale. Natomiast szkolenie ogólne polega na przekazywaniu wiedzy, którą można wykorzystać w innym przedsiębiorstwie lub innym obszarze zatrudnienia.

Zasadniczo intensywność wsparcia dla szkoleń ogólnych i szkoleń specjalistycznych jest zróżnicowana. W przypadku gdy dane szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia ogólnego, jak i specjalistycznego, wówczas należy zastosować intensywność pomocy właściwą dla szkoleń specjalistycznych.

Dodatkowo przyznawana pomoc może zostać zwiększona o 10% w przypadku, kiedy w danym szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracownicy niepełnosprawni.

Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji to osoba, która w dniu rozpoczęcia szkolenia spełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:

a) pozostaje bez stałego zat­rudnienia za wynagrodzeniem przez okres ostatnich sześciu miesięcy,

b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (na poziomie ISCED 3 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia),

c) ukończyła 50. rok życia,

d) samotnie wychowuje co najmniej jedno dziec­ko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub samotnie ma na utrzymaniu osobę zależną w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) wykonuje pracę w branży lub zawodzie, w którym różnica pomiędzy liczbą zatrudnionych kobiet i liczbą zatrudnionych mężczyzn jest o co najmniej 25% wyższa niż przeciętna różnica tych liczb we wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, i należy do płci mniej licznej,

f) jest członkiem mniejszości etnicznej w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym i w celu zwiększenia dostępu do stałego zatrudnienia poprawia znajomość języka, uzupełnia szkolenia zawodowe lub zwiększa doświadczenie zawodowe.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 marca 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60