Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r., godz. 11:57
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 26.478
separatorgoraprzod
A A A

Rejestracja spółki w KRS

Gazeta Podatkowa

Uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wymaga złożenia wniosku do sądu rejestrowego. Można to uczynić drogą elektroniczną bądź tradycyjnie, składając wniosek w sekretariacie sądu albo wysyłając pocztą. Dla jego skuteczności konieczne jest poprawne wypełnienie formularzy, załączenie wymaganych dokumentów i opłacenie go.

Wniosek papierowy czy elektroniczny

Wniosek o wpis można złożyć w sądzie osobiście bądź przesłać pocztą. Można też skorzystać z drogi elektronicznej. Ta ewentualność obwarowana jest jednak warunkami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi formy wniosków i dokumentów oraz ich składania. Złożenie wniosku przez internet możliwe jest tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. System ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski wraz z załącznikami muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Podpisem takim muszą być opatrzone także dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS. Wypisy aktów notarialnych mogą być przesłane do sądu rejestrowego drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymienione wymagania formalne sprawiają, że tradycyjna forma składania wniosków jest bardziej popularna.

Można w dalszym ciągu składać papierowe wnioski do KRS. Wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS drogą elektroniczną ma nastąpić dopiero z dniem 20 marca 2020 r. Aktualnie jedynie dokumenty finansowe oraz oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego i złożenia go w KRS, muszą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Właściwe formularze

Przygotowanie papierowego wniosku można rozpocząć od wyboru właściwych formularzy. Niezbędny będzie druk podstawowy i stosowne załączniki do niego (patrz ramka). Informacje o nich odnajdziemy na ostatniej stronie formularza podstawowego. Dzięki tym wskazówkom wnioskodawca uzyska wiedzę, które druki musi załączyć.

Dokumenty do wniosku

Poza formularzami niezbędne są także dokumenty będące podstawą wniosku. Chodzi tu w szczególności o:

 • umowę (statut ewentualnie akt założycielski jednoosobowej spółki kapitałowej); gdy umowę sporządzono w formie aktu notarialnego dołącza się wypis z tego aktu,
   
 • oświadczenia osób reprezentujących spółkę (ewentualnie prokurentów)  obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki (art. 19a ust. 5-5c ustawy o KRS),
   
 • dokument o powołaniu członków zarządu spółki (dotyczy spółki z o.o., akcyjnej, a także partnerskiej, o ile ustanowiono w niej zarząd) ewentualnie pozostałych organów, a ponadto na osobnej kartce nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
   
 • wykaz wspólników (partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy) wraz z ich adresami (adresami dla doręczeń) bądź listę wspólników spółki z o.o., na osobnej kartce,
   
 • w spółce z o.o./akcyjnej  listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej (art. 19a ust. 5d ustawy o KRS),
   
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału (dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej),
   
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (akcjonariusza) - w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. bądź akcyjnej, na osobnej kartce.


Dokumenty dołączone do wniosku o wpis do KRS muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.


Składając wniosek w ramach jednego okienka, trzeba także załączyć także dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis (500 zł) i za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Dla spółek rejestrowanych w trybie S24 obowiązuje niższa opłata sądowa w wysokości 250 zł.

Zasady postępowania przed KRS i urzędami

Składając wniosek o wpis do KRS nie należy do niego dołączać wniosków czy zgłoszeń dla urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Sąd rejestrowy, zamiast przesyłać papierowe wnioski do urzędów, przekaże im dane nowo powstałej spółki elektronicznie.

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Niezwłocznie po jego wydaniu dane w nim zawarte są wprowadzane do systemu teleinformatycznego KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (do rejestru przedsiębiorców) dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. W założeniu ustawodawcy wpis do KRS ma powodować nadanie NIP i REGON, co do zasady, tego samego dnia.

Nadanie numeru NIP i REGON dla spółki handlowej następuje teraz automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP bądź rejestrze REGON danych przekazanych z KRS. Po nadaniu NIP i REGON informacja o nich ma być elektronicznie przekazywana z urzędowych rejestrów do KRS i wpisana do niego. Przy czym przekazanie do KRS informacji o NIP/REGON w wyjątkowych przypadkach może następować w terminie 3 dni.

Obecnie zatem NIP i REGON spółce handlowej nadawane są automatycznie, drogą elektroniczną i w rezultacie są automatycznie zamieszczanie w KRS. Wpis ten jest wolny od opłat i nie podlega ogłoszeniu w MSiG.

Opisany sposób nadawania NIP i REGON oraz wpisywania tych numerów do KRS dotyczy każdej spółki handlowej. Przy tym jednak spółka z o.o. i akcyjna w dalszym ciągu ma możliwość uzyskania tych numerów także w fazie organizacyjnej. W myśl art. 19b ustawy o KRS, spółka kapitałowa w organizacji we wniosku o wpis do KRS zamieszcza informację, że nie wystąpiła o uzyskanie NIP lub REGON, chyba że zgłasza je do KRS.

Dane spółki wpisane do KRS to jej dane podstawowe. Przekazywane są one z KRS do systemów CRP KEP i rejestru REGON. Natomiast do Centralnego Rejestru Płatników Składek trafią za pośrednictwem CRP KEP. Przy tym jednak urzędy skarbowe, GUS i ZUS, poza danymi z KRS, gromadzić będą także dane uzupełniające o podmiocie wpisanym do KRS. Informowanie o nich urzędów to obowiązek spółki jako podmiotu wpisanego do KRS.

Nowa spółka w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS zobowiązana jest złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Składa się je wyłącznie w urzędzie skarbowym. Dane uzupełniające z CRP KEP zostaną przekazane elektronicznie do rejestru REGON i Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Przy tym jednak uwzględniając regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zgłoszenia (na druku NIP-8) należy dokonać w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby. Zgodnie z informatorem ZUS termin 7 dni liczony jest od daty rejestracji firmy w KRS.

Opisana procedura postępowania przed KRS i urzędami obejmuje także wnioski składane drogą elektroniczną.

Szybka rejestracja spółki z o.o., a od 15 stycznia 2015 r. także jawnej i komandytowej

Od 2012 r. funkcjonuje uproszczony tryb zawiązania i rejestracji spółki z o.o. przez internet. Ten tryb zakładania spółki z o.o. określany jest mianem S24 i wymaga skorzystania z wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go podpisem elektronicznym (tj. kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem ePUAP). Rejestracja S24 wymaga założenia e-konta przez osoby dokonujące zgłoszenia. Następnie potrzebne jest w szczególności wypełnienie formularza wniosku rejestrowego i pozostałych dokumentów oraz opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych do systemu teleinformatycznego, z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym, będziemy mieli do czynienia z umową spółki z o.o. (art. 1571 § 1-3 K.s.h.). Umowa spółki, wniosek rejestrowy i inne wymagane dokumenty są tworzone bezpośrednio w systemie teleinformatycznym i przesyłane sądowi.

Od 15 stycznia 2015 r. dla spółek z o.o. S24 obowiązuje krótki termin, w jakim spółka ta jest w fazie organizacji (tj. od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do KRS). Jest to obecnie 7 dni (por. art. 169 § 2 K.s.h.).

W procedurze S24 mogą być zarejestrowane także spółki jawne i komandytowe. Więcej na ten temat w artykule "Tryb S24 także dla spółki jawnej i komandytowej".

Formularz podstawowy

Załączniki dla konkretnych spółek

Załączniki dla każdej spółki

KRS-W1
(spółka jawna, partnerska, komandytowa)

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej (…)

KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej

KRS-WD Partnerzy

KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

KRS-WH Sposób powstania podmiotu

KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS-WL Prokurenci (…)

KRS-WM Przedmiot działalnośœci

KRS-W2
(spółka komandytowo-akcyjna)

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej

KRS-WG Emisje akcji

KRS-W3
(spółka z o.o.)

KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru

KRS-W4
(spółka akcyjna)

KRS-WG Emisje akcji

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 maja 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60