separatorgoraprzod
A A A

Rejestracja spółki w KRS

Gazeta Podatkowa

Uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wymaga złożenia wniosku do sądu rejestrowego. Można to uczynić drogą elektroniczną bądź tradycyjnie, składając wniosek w sekretariacie sądu albo wysyłając pocztą. Dla jego skuteczności konieczne jest poprawne wypełnienie formularzy, załączenie wymaganych dokumentów i opłacenie go.


Wniosek papierowy czy elektroniczny

Wniosek o wpis można złożyć w sądzie osobiście bądź przesłać pocztą. Można też skorzystać z drogi elektronicznej. Ta ewentualność obwarowana jest jednak warunkami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi formy wniosków i dokumentów oraz ich składania. Złożenie wniosku przez Internet możliwe jest tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. System ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski wraz z załącznikami muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpisem takim muszą być opatrzone także dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS. To samo dotyczy wypisów aktów notarialnych.

Wymienione wymagania formalne sprawiają, że tradycyjna forma składania wniosków jest bardziej popularna.


Właściwe formularze

Przygotowanie wniosku można rozpocząć od wyboru właściwych formularzy. Niezbędny będzie druk podstawowy i stosowne załączniki do niego (patrz ramka). Informacje o nich odnajdziemy na ostatniej stronie formularza podstawowego. Dzięki tym wskazówkom wnioskodawca uzyska wiedzę, które druki musi załączyć.


Dokumenty do wniosku

Poza formularzami niezbędne są także dokumenty będące podstawą wniosku. Chodzi tu w szczególności o:

 • umowę (statut ewentualnie akt założycielski jednoosobowej spółki kapitałowej); gdy umowę sporządzono w formie aktu notarialnego dołącza się wypis z tego aktu,
   
 • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta (uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu),
   
 • dokument o powołaniu członków zarządu spółki (dotyczy spółki z o.o., akcyjnej, a także partnerskiej, o ile ustanowiono w niej zarząd) ewentualnie pozostałych organów, a ponadto na osobnej kartce nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
   
 • wykaz wspólników (partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy) wraz z ich adresami (adresami dla doręczeń) bądź listę wspólników spółki z o.o., na osobnej kartce,
   
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału (dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej),
   
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (akcjonariusza) - w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. bądź akcyjnej, na osobnej kartce.


Dokumenty dołączone do wniosku o wpis do KRS muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.


Składając wniosek w ramach jednego okienka, trzeba także załączyć umowę spółki (drugi egzemplarz) oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba. Sąd prześle je do urzędu skarbowego. Wśród dokumentów jakie należy załączyć nie można zapomnieć o dowodzie wpłaty opłaty sądowej za wpis (500 zł) i za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).


Jedno okienko

Wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa także:

 • wniosek o wpis (zmianę wpisu) do rejestru REGON,
   
 • zgłoszenie płatnika składek ZUS albo jego zmianę,
   
 • zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) NIP wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Sąd rejestrowy przesyła powyższe wnioski i zgłoszenia, odpowiednio do właściwego urzędu statystycznego i skarbowego. Z kolei po uzyskaniu informacji o nadaniu spółce NIP sąd przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany do jednostki terenowej ZUS.

Wyjątek w obowiązywaniu procedury jednego okienka stanowią wnioski składane drogą elektroniczną. Wnioskodawca zobowiązany jest bowiem wysłać wnioski i zgłoszenia do urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS samodzielnie, drogą elektroniczną.


Szybka rejestracja spółki z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaczęły obowiązywać przepisy przewidujące możliwość ekspresowego założenia spółki z o.o. przez Internet. Ten tryb zakładania spółki z o.o. określany jest mianem S24 i wymaga skorzystania z wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go podpisem elektronicznym. Przy czym nie ma konieczności posługiwania się bezpiecznym podpisem elektroniczny. Rejestracja S24 wymaga założenia e-konta przez osoby dokonujące zgłoszenia. Następnie potrzebne jest w szczególności wypełnienie formularza wniosku rejestrowego i pozostałych dokumentów oraz opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych do systemu teleinformatycznego, z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym, będziemy mieli do czynienia z umową spółki z o.o. (art. 1571 § 1-3 K.s.h.). Umowa spółki, wniosek rejestrowy i inne wymagane dokumenty są tworzone bezpośrednio w systemie teleinformatycznym i przesyłane sądowi."

Formularz podstawowy

Załączniki dla konkretnych spółek

Załączniki dla każdej spółki

KRS-W1
(spółka jawna, partnerska, komandytowa)

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej (…)

KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej

KRS-WD Partnerzy

KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

KRS-WH Sposób powstania podmiotu

KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS-WL Prokurenci (…)

KRS-WM Przedmiot działalności

KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

KRS-W2
(spółka komandytowo-akcyjna)

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej

KRS-WG Emisje akcji

KRS-W3
(spółka z o.o.)

KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru

KRS-W4
(spółka akcyjna)

KRS-WG Emisje akcji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.)

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowo¶ci Dwutygodnik
więcej »
Przegl±d Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 23 listopada 2014 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60