Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 r., godz. 12:43
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Rejestracja spółki z o.o. w trybie tradycyjnym

Gazeta Podatkowa

Zgodnie z obecnymi zasadami rejestracji m.in. spółek handlowych w KRS oraz w urzędach składając papierowy wniosek o wpis do KRS nie należy do niego dołączać wniosków czy zgłoszeń dla urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Sąd rejestrowy zamiast przesyłać papierowe wnioski do urzędów, przekaże im dane nowo powstałej spółki elektronicznie.

Opłata sądowa za wpis spółki z o.o. do KRS wynosi 500 zł. Od 15 stycznia 2015 r. wyjątek od wysokości tej opłaty dotyczy spółek rejestrowanych w trybie S24. Dla nich opłata sądowa wynosi 250 zł. Na koszt wpisu spółki do KRS składa się także opłata za ogłoszenie wpisu w MSiG. Wynosi ona 100 zł w procedurze tradycyjnej i S24.

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Niezwłocznie po jego wydaniu dane w nim zawarte są wprowadzane do systemu teleinformatycznego KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu (tu: spółki) do KRS dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON).

NIP i REGON od ręki

Wpis do KRS w założeniu ma powodować nadanie NIP i REGON co do zasady tego samego dnia.

NIP spółce zostanie nadany od razu po zamieszczeniu danych podstawowych w CRP KEP. Analogicznie wpis do rejestru REGON i nadanie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego (numeru REGON) dla spółki podlegającej wpisowi do KRS, następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z KRS.

Informacja o identyfikatorze podatkowym i numerze REGON ma być w zasadzie automatycznie (elektronicznie) przekazana do KRS. Wyjątkowo przekazanie informacji o NIP i REGON może nastąpić w terminie 3 dni.

NIP i REGON są automatycznie zamieszczane w KRS po przekazaniu ich z CRP KEP. Ujawnienie NIP w KRS stanowi potwierdzenie jego nadania.

Wyjątek dla spółek kapitałowych

Powyżej opisany sposób nadawania NIP i REGON oraz wpisywania tych numerów do KRS dotyczy każdej spółki handlowej. Przy tym jednak spółki kapitałowe, w tym z o.o., w dalszym ciągu mają możliwość uzyskania tych numerów także w fazie organizacyjnej (tj. przed wpisem do KRS).

W myśl art. 19b ustawy o KRS spółka kapitałowa w organizacji we wniosku o wpis do KRS zamieszcza informację, że nie wystąpiła o uzyskanie NIP lub REGON, chyba że zgłasza je do KRS (por. część C.1 druku KRS-W3).

Zgłoszenie danych uzupełniających

Dane spółki wpisane do KRS to jej dane podstawowe. Przekazywane są one z KRS do systemów CRP KEP, rejestru REGON. Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafią za pośrednictwem CRP KEP. Przy tym jednak urzędy skarbowe, GUS i ZUS poza danymi z KRS gromadzą także dane uzupełniające o podmiocie wpisanym do KRS. Informowanie o nich urzędów to obowiązek spółki jako podmiotu wpisanego do KRS.

Nowa spółka w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS zobowiązana jest złożyć zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Składa się go wyłącznie w urzędzie skarbowym. Dane uzupełniające z CRP KEP zostaną przekazane elektronicznie do rejestru REGON i Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Przy tym jednak uwzględniając regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zgłoszenie (na druku NIP-8) należy dokonać w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby.

Opisane w ramce zasady doboru formularzy i dokumentów dotyczą najpowszechniejszego, tj. tradycyjnego sposobu złożenia wniosku (osobiście bądź pocztą).

Zgłosznie do CRBR

Nowa spółka, po uzyskaniu wpisu do KRS, zobowiązana jest zgłosić informacje o swoim beneficjencie rzeczywistym (beneficjentach rzeczywistych) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Informacje dotyczące tego obowiązku opisane są w artykule:  Nowy obowiązek dla większości spółek handlowych.

Dokumenty konieczne przy składaniu papierowego wniosku o wpis spółki z o.o.
do KRS i niezbędne załączniki do niego

formularze
KRS

dokumenty stanowiące
podstawę wpisu

KRS-W3 – stanowi on podstawę wniosku.

Do KRS-W3 trzeba dołączyć trzy niezbędne załączniki (również na formularzach):

a) KRS-WE – służący oznaczeniu wspólników spółki podlegających wpisowi do rejestru, należy wpisać dane tych spośród wspólników, którzy posiadają samodzielnie lub łącznie z innymi udziałowcami co najmniej 10% kapitału zakładowego,
b) KRS-WK – służący oznaczeniu składu osobowego organów spółki (zarządu ewentualnie rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej) oraz przyjętego w umowie spółki (akcie założycielskim) sposobu reprezentacji,
c) KRS-WM – służący oznaczeniu przedmiotu działalności spółki, zgodnie z kodami PKD.*

Grupę powyższych uzupełniają jeszcze dwa inne, rzadziej stosowane załączniki:

KRS-WL – niezbędny w razie powołania prokurenta/-ów,
KRS-WA – przydatny w przypadku gdy spółka będzie posiadać oddział lub oddziały.

Ostatnim polem wniosku KRS-
-W3, jak i wszystkich załączników, jest miejsce na podpisy osób składających wniosek. Podpisy na każdym z tych dokumentów powinni złożyć wszyscy członkowie zarządu.

Do druków KRS trzeba załączyć szereg dokumentów:

umowę spółki (ewentualnie akt założycielski spółki jednoosobowej) – wypis z aktu notarialnego,
oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników,
dowód ustanowienia członków zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego w przypadku, gdy nie nastąpiło to w umowie spółki (uchwała zgromadzenia wspólników),
listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
dokument(-y) stanowiące oświadczenia osób reprezentujących spółkę z o.o. (ewentualnie także prokurentów) obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Jeżeli adres do doręczeń podlegający złożeniu w aktach rejestrowych zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o KRS znajduje się poza obszarem UE, trzeba będzie wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce,
listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń (albo firmę lub nazwę i siedzibę) członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, trzeba będzie podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Jeżeli adres do doręczeń podlegający złożeniu w aktach rejestrowych zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o KRS znajduje się poza obszarem UE, trzeba będzie wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce (art. 19a ust. 5d ustawy o KRS).

W odniesieniu do tej listy obowiązuje także powinność jej aktualizacji w razie zmiany osób ujętych w liście, ewentualnie gdy zmodyfikowane zostaną dane tych osób. W takich okolicznościach sądowi rejestrowemu trzeba przedłożyć nową listę.

W spółce z o.o., o ile jej umowa spółki nie stanowi inaczej, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników (art. 201 § 4 K.s.h.). Oznacza to, że gdy umowa spółki nie zmienia tej reguły, to trzeba będzie sporządzić listę z adresami wspólników,

dowód uiszczenia opłat: sądowej w kwocie 500 zł oraz za ogłoszenie w MSiG w kwocie 100 zł. Sumę powyższych kwot (600 zł) należy wpłacić na rachunek właściwego sądu rejestrowego (sądu rejonowego) bądź osobiście w kasie sądu.

Zgłoszenie spółki jednoosobowej powinno być uzupełnione o dane jedynego wspólnika: imię i nazwisko (firmę), adres (siedzibę) oraz wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem. Dane te trzeba podać na osobnej kartce. Oświadczenie to powinno być podpisane przez wszystkich członków zarządu, czy też jedynego wspólnika (w przypadku gdy to on zgłasza spółkę do KRS).

Uwaga! Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach (art. 6944 K.p.c.).

* w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dane określające przedmiot działalności według PKD - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 11 lipca 2020 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.