Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Gazeta Podatkowa

Osoby fizyczne chcące zarejestrować działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby dokonać wpisu należy wypełnić formularz CEIDG-1. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wówczas system teleinformatyczny CEIDG na wskazany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie złożenia wniosku). Wniosek o wpis do CEIDG można również złożyć w wersji papierowej osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy albo wysłać go listem poleconym na adres tego urzędu.

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku do CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
   
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
   
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
   
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
   
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie m.in. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku dołącza się formularz PIT-16. Wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku podatkowego, a zmiana wyboru formy opodatkowania w trakcie wykonywania działalności gospodarczej jest możliwa tylko na zasadach określonych w przepisach podatkowych.

W dalszej części opracowania prezentujemy, w jaki sposób zgłosić do urzędu skarbowego wybór poszczególnych form opodatkowania, jeżeli podatnik nie skorzystał z możliwości wyboru formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Skala podatkowa

Z art. 9a ust. 1 updof wynika, że dochody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej zasadniczo podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to, że jeżeli podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej nie wybierze innej dopuszczalnej formy opodatkowania, to z mocy prawa jego dochody będą opodatkowane według skali podatkowej. Wiąże się to z tym, że zamiaru skorzystania z opodatkowania w formie skali podatkowej nie trzeba zgłaszać naczelnikowi urzędu skarbowego.

Także kontynuacja tej formy opodatkowania w następnym roku podatkowym nie wymaga zawiadamiania urzędu skarbowego.

Podatek liniowy

W sytuacji gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, wybór podatku liniowego musi zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Oświadczenie to może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 9a ust. 2 updof).

Dokonany w oświadczeniu wybór opodatkowania podatkiem liniowym jest obowiązujący dla podatnika także w latach następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 2 zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jednocześnie jest wspólnikiem spółki (spółek) niemającej osobowości prawnej, wówczas wybrany przez niego sposób opodatkowania (podatek liniowy) ma zastosowanie do wszystkich form prowadzonej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt ewidencjonowany

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku prowadzenie działalności gospodarczej pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Oświadczenie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Tak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dokonany wybór opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego ma zastosowanie także w latach następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik we wskazanym terminie określonym złoży oświadczenie w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy o pdof. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki, oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Przedmiotowe oświadczenie podatnicy mogą składać na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Karta podatkowa

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (na druku PIT-16) składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.

Podatnik kontynuujący działalność gospodarczą, który w danym roku podatkowym zamierza zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową, obowiązany jest złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na druku PIT-16. Powinien tego dokonać nie później niż do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego.

Jeżeli podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Wniosek składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.