Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017 r., godz. 12:28
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 39.045
separatorgoraprzod
A A A

Podstawa wymiaru składek ZUS

Gazeta Podatkowa


składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż:

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku; w 2017 r. najniższa podstawa wymiaru tych składek wynosi 2.557,80 zł, tj. 60% z kwoty 4.263 zł) lub
   
 • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawo do ulgi przewidzianej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (w 2017 r. minimalna podstawa wymiaru tych składek wynosi 600 zł, tj. 30% z kwoty 2.000 zł).

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami społecznymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca - podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia może być proporcjonalnie pomniejszona o dni, w których przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniu. Polega to na tym, że kwotę najniższej podstawy wymiaru składek dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów pozarolniczej działalności, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne opłaca tylko z jednej wybranej przez siebie działalności.


składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorców obowiązuje jedna, stała na cały rok, wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W 2017 r. najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku, czyli 3.303,13 zł (tj. 75% z kwoty 4.404,17 zł; tyle bowiem wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku). Wobec tego składka zdrowotna (9%) w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wynosi 297,28 zł.

W odróżnieniu od składek na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna, co wynika z art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawa jej wymiaru nie podlega więc proporcjonalnemu pomniejszeniu o liczbę dni niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym, ani też o okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także zasiłku macierzyńskiego nabytego z tytułu prowadzenia działalności.

Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności - składkę zdrowotną opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności. Natomiast w przypadku, gdy uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki (także spółki w ramach tego samego rodzaju działalności) - składkę zdrowotną opłaca odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust. 3 i ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Przy czym, rodzajami działalności są:

 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z o.o.,
   
 • działalność gospodarcza pro­wadzona w formie spółki jawnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,
   
 • wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gos­podarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
   
 • inna niż określona wyżej pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.


składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność i podlegający z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym opłaca za siebie również składkę na Fundusz Pracy. Obowiązek opłacania tej składki wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Składkę tę nalicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2017 r. - 2.000 zł). Wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru.

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej i opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) nie opłaca za siebie składki na Fundusz Pracy. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe takiej osoby jest bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (600 zł < 2.000 zł).

Składki na Fundusz Pracy nie opłaca też przedsiębiorca, który ma ukończone co najmniej 55 lat – w przypadku kobiety lub co najmniej 60 lat – w przypadku mężczyzny.


Najniższe miesięczne kwoty składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców w 2016 r.

Ubezpieczenie
Opłacający składki społeczne od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
Opłacający składki społeczne na ogólnych zasadach
emerytalne 117,12 zł 499,28 zł
rentowe 48 zł 204,62 zł
chorobowe 14,70 zł 62,67 zł
wypadkowe (zakładając, że przedsiębiorcę obowiązuje składka w wysokości 1,8% podstawy wymiaru) 10,80 zł 46,04 zł
zdrowotne 297,28 zł

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 15 grudnia 2017 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60