Ostatnia aktualizacja: 29.05.2020 r., godz. 13:19
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Podstawa wymiaru składek ZUS

Gazeta Podatkowa

• składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż:

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku; w 2020 r. najniższa podstawa wymiaru tych składek wynosi 3.136,20 zł, tj. 60% z kwoty 5.227 zł) lub
   
 • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawo do ulgi przewidzianej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (w 2020 r. minimalna podstawa wymiaru tych składek wynosi 780 zł, tj. 30% z kwoty 2.600 zł).

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami społecznymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca - podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia może być proporcjonalnie pomniejszona o dni, w których przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniu. Polega to na tym, że kwotę najniższej podstawy wymiaru składek dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów pozarolniczej działalności, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne opłaca tylko z jednej wybranej przez siebie działalności.

• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona od dochodu

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru uzależnionej od dochodu. Podstawowym celem wprowadzenia tej preferencji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2550), zmieniające zasady opłacania przez niektórych przedsiębiorców składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS. Według tych przepisów w ramach tzw. małego ZUS składki społeczne będą mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób jest ustalana w oparciu o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym.

• Zmniejszenie limitu przychodu

W razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, roczny limit przychodu, od którego zależy prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Dzieli się wtedy kwotę 120.000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnoży przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia firmy w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza lub w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza (przykład 1).

Liczba dni prowadzenia działalności odpowiada liczbie dni, w której przedsiębiorca podlegał z tego tytułu w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu. Dlatego nie należy uwzględniać w niej liczby dni, w których przedsiębiorca wprawdzie prowadził działalność gospodarczą, ale podlegał ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Powinien natomiast uwzględnić liczbę dni, w których korzystał z tzw. ulgi na start.

• Ustalenie podstawy wymiaru składek w ramach małego ZUS

Przedsiębiorca, który korzysta od 1 lutego 2020 r. z małego ZUS, w pierwszej kolejności powinien ustalić przeciętny miesięczny dochód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według określonego wzoru (patrz ramka). Otrzymany wynik powinien zaokrąglić do pełnych groszy w górę - jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza lub w dół - jeśli końcówka jest niższa niż 0,5 grosza (przykład 2). Trzeba pamiętać, że jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy korzystającego z małego ZUS (oraz osób z nim współpracujących) zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, wówczas roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Następnie przedsiębiorca powinien pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i współczynnik określony w art. 18c ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), wynoszący 0,5.

Ostatnim krokiem jest porównanie otrzymanego wyniku z dolnym i górnym limitem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązującym osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ustalona bowiem w powyższy sposób najniższa podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie będzie mogła:

 • przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2020 r. - 3.136,20 zł),
   
 • być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. - nie niższa niż 780 zł).

Jeżeli okaże się, że ustalona przez przedsiębiorcę podstawa wymiaru składek społecznych jest równa lub wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, powinien on opłacać składki społeczne od zadeklarowanej przez siebie podstawy wymiaru, nie niższej jednak niż górny limit, czyli w bieżącym roku - 3.136,20 zł.

Jeśli natomiast ustalona przez przedsiębiorcę podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wtedy najniższą obowiązującą go podstawą wymiaru składek społecznych będzie wysokość dolnego limitu (przykład 3).

Należy pamiętać, że wysokość kwoty, od której przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ma wpływ na wysokość przysługujących mu ewentualnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorca może więc zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę wyższą niż ustalona przez niego na podstawie art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (nie wyższą jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

• Roczny przychód/dochód u ryczałtowców

W przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przez roczny:

1) przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), czyli odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT - bez kwoty tego podatku,

2) dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu pkt 1), pomnożony przez współczynnik 0,5.

Natomiast w przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

• Kto nie może korzystać z małego ZUS?

Z małego ZUS obowiązującego od 1 lutego 2020 r. nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:

 • prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni kalendarzowych,
   
 • rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
   
 • także prowadzili pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o.).

Ponadto nie mają też do niej prawa przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do opłacania składek od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia oraz ci, którzy wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres tej działalności.

• Informacja o korzystaniu z małego ZUS

Aby skorzystać od 1 lutego 2020 r. z małego ZUS, uprawniony przedsiębiorca powinien był do 2 marca 2020 r. przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym,
   
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 - jeśli posiada rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Przedsiębiorca, który korzystał w styczniu 2020 r. z poprzedniego małego ZUS i który spełniał warunki do korzystania z nowego małego ZUS także od 1 lutego 2020 r., nie musiał przekazywać żadnych dokumentów zgłoszeniowych (jedynie dokumenty rozliczeniowe za luty 2020 r. z ponownie ustaloną podstawą wymiaru składek społecznych).

W kolejnych latach opłacanie składek społecznych w ramach małego ZUS przedsiębiorca będzie musiał zgłosić do końca stycznia danego roku kalendarzowego (jeśli termin ten jest krótszy niż 7 dni - to w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń). Jeżeli przejście na mały ZUS (np. po zakończeniu 24-miesięcznego preferencyjnego opłacania składek społecznych) nastąpi w trakcie roku kalendarzowego, na przekazanie do ZUS odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorca będzie miał tak jak obecnie 7 dni.

Przykład 1

Pan Adam prowadzi od 1 marca 2016 r. działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r. zawiesił jej wykonywanie. Zatem w 2019 r. prowadził działalność gospodarczą przez 304 dni (365 dni - 61 dni). Limit, którego nie mogą przekroczyć jego przychody z tytułu działalności gospodarczej w 2019 r., wynosi po zaokrągleniu 99.945,21 zł, tj. (120.000 zł : 365 dni) × 304 dni = 99.945,2054 zł.


Przykład 2

Pani Ewa prowadzi działalność gospodarczą i spełnia warunki do skorzystania od 1 lutego 2020 r. z małego ZUS. Jej roczny dochód z działalności gospodarczej w 2019 r. wyniósł 32.560 zł. W ubiegłym roku prowadziła działalność przez 365 dni. Jej przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej po zaokrągleniu wynosi 2.676,16 zł, tj. (32.560 zł : 365 dni) × 30 dni = 2.676,1643.


Przykład 3

Pani Anna spełnia warunki do skorzystania od 1 lutego br. z małego ZUS. Obliczyła, że w 2020 r. w jej przypadku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 631,60 zł. Jest ona niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. (631,60 zł < 780 zł). Dlatego właściwą dla niej najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r. będzie 780 zł.

 

Wzór na ustalenie przeciętnego dochodu
przeciętny miesięczny  dochód z tytułu prowadzenia  pozarolniczej działalności  gospodarczej w poprzednim  roku kalendarzowym = roczny dochód z tytułu prowadzenia  pozarolniczej działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym  × 30
liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym

• składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorców obowiązuje jedna, stała na cały rok, wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W 2020 r. najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi 4.026,01 zł.

W odróżnieniu od składek na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna, co wynika z art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawa jej wymiaru nie podlega więc proporcjonalnemu pomniejszeniu o liczbę dni niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym, ani też o okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także zasiłku macierzyńskiego nabytego z tytułu prowadzenia działalności.

Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności - składkę zdrowotną opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności. Natomiast w przypadku, gdy uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki (także spółki w ramach tego samego rodzaju działalności) - składkę zdrowotną opłaca odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust. 3 i ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Przy czym, rodzajami działalności są:

 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z o.o.,
   
 • działalność gospodarcza pro­wadzona w formie spółki jawnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,
   
 • wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gos­podarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
   
 • inna niż określona wyżej pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

• składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność i podlegający z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym opłaca za siebie również składkę na Fundusz Pracy. Obowiązek opłacania tej składki wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Składkę tę nalicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2020 r. - 2.600 zł). Z projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wynika, że w br. ma ona wynosić 2% podstawy wymiaru.

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej i opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) nie opłaca za siebie składki na Fundusz Pracy. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe takiej osoby jest bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (780 zł < 2.600 zł).

Składki na Fundusz Pracy nie opłaca też przedsiębiorca, który ma ukończone co najmniej 55 lat – w przypadku kobiety lub co najmniej 60 lat – w przypadku mężczyzny.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192). Na ich podstawie z dniem 1 stycznia 2019 r. został utworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany Funduszem Solidarnościowym, mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych. Przychodami tego Funduszu będą m.in. składki opłacane przez płatników składek, na których ciąży obowiązek opłacania za ubezpieczonych składek na Fundusz Pracy. Będą ją więc opłacali pracodawcy za zatrudnionych pracowników, zleceniodawcy za zleceniobiorców, a także przedsiębiorcy zobligowani do opłacania za siebie składki na Fundusz Pracy.

Wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. stopa procentowa składki na ten Fundusz wynosi 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mowa tu o kwocie stanowiącej dla danego ubezpieczonego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego limitu) wynoszącej w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2020 r. - 2.600 zł).

Składki na Fundusz Solidarnościowy płatnik oblicza łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek (łącznie 2,45%) i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w łącznej kwocie.

Do obowiązkowych składek na Fundusz Solidarnościowy są stosowane odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że płatnicy mają obowiązek uiszczania składek na Fundusz Solidarnościowy w takim samym zakresie, w jakim są zobligowani opłacać składki na Fundusz Pracy. Głównym wyznacznikiem do jej opłacania jest więc podleganie przez daną osobę obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz wysokość podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Składki na Fundusz Solidarnościowy przedsiębiorca nie opłaca za siebie jeśli ukończył określony wiek, tj. 55 lat w przypadku kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzny.

Najniższe miesięczne kwoty składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców w 2020 r.

Ubezpieczenie/Fundusz
Opłacający składki społeczne od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
Opłacający składki społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
emerytalne 152,26 zł 612,19 zł
rentowe 62,40 zł 250,90 zł
chorobowe 19,11 zł 76,84 zł
wypadkowe (zakładając, że przedsiębiorcę obowiązuje składka w wysokości 1,67% podstawy wymiaru) 13,03 zł 52,37 zł
zdrowotne 4.026,01 zł
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2% i 0,45%) - 76,84 zł

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.