Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa

Nowe regulacje

Do 31 grudnia 2023 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442 ze zm.).

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określone w tym rozporządzeniu zwolnienia obowiązują do 31 grudnia 2024 r.

W porównaniu do wcześniej obowiązującego rozporządzenia, nowe rozporządzenie nie wprowadziło zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących dokonywanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dla których limit 20.000 zł określany jest - tak jak wcześniej - w proporcji do okresu jej wykonywania.

Utrzymano również system zwolnień przedmiotowo-podmiotowych dotyczący podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w wartości sprzedaży z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.

Ponadto w § 2 rozporządzenia przewidziano, analogicznie jak wcześniej zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Zmiany zapisów niektórych pozycji - jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia - mają na celu aktualizację z uregulowaniami wynikającymi z ustawy lub innych aktów prawnych.

Prawodawca w § 4 rozporządzenia wskazał katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Z uzasadnienia do projektu wynika, że: "(...) W celu przeciwdziałania nadużyciom proponuje się utrzymanie nadal zasady wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących czynności, które były wymienione w § 4 rozporządzenia 2021 (...)".

Dodatkowo w § 5 rozporządzenia zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania będzie miała miejsce po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego.

Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.:

1) podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł,

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2023 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Przy czym podatnik, który w poprzednim roku był zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy lub przestał spełniać warunki do zwolnienia z tego obowiązku, nie może korzystać ze zwolnienia ze względu na limit wartości sprzedaży.

Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących:
- zwolnienie podmiotowe (zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności),
- zwolnienie przedmiotowe (zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności),
- zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe (zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z ewidencjonowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z kas nie są wliczane czynności, o których mowa w poz. 35 i poz. 47 załącznika do rozporządzenia, czyli dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Obliczenie wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas polega na sumowaniu całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przy obliczaniu wartości sprzedaży, o której mowa, nie uwzględnia się należnego podatku VAT (przykład 1).

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT do wyliczenia powyższego limitu musi wziąć całą wartość sprzedaży (tj. sprzedaż brutto) dokonaną na rzecz osób prywatnych, jak również rolników ryczałtowych. Przy wyliczaniu tego limitu należy wziąć pod uwagę również sprzedaż towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień, jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

Dla Prenumeratorów GOFIN
H
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl »

Jeżeli w 2024 r. podatnik korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania, lecz w trakcie roku wartość sprzedaży dla osób prywatnych przekroczy kwotę 20.000 zł albo limit liczony proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży w 2024 r. - jeżeli w tym roku podatnik rozpocznie sprzedaż dla osób prywatnych, zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży przekroczy omawiany limit (przykład 2).

Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży

Jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do końca 2024 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 1-33) w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział tej sprzedaży w całkowitej sprzedaży podatnika, zwany "udziałem procentowym sprzedaży", realizowanej na rzecz podmiotów prywatnych, był wyższy niż 80% (przykład 3).

Zwolnienie to jednak nie ma zastosowania, w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy sprzedaży równy 80% lub niższy niż 80%. Do wyliczenia współczynnika przyjmuje się wyłącznie wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co oznacza, że w proporcji tej nie jest uwzględniana sprzedaż dokonywana na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, po zakończeniu każdego półrocza muszą dokonać ponownego przeliczenia struktury wartości sprzedaży. Jeśli w wyniku tego przeliczenia okaże się, że udział procentowy sprzedaży w danym półroczu będzie niższy lub równy 80%, to podatnik powinien rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2023 r. zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy sprzedaży:

a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

będzie wyższy niż 80%.

Jednak z § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia wynika, że podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a), tracą prawo do tego zwolnienia po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął okres pierwszych sześciu miesięcy sprzedaży, jeżeli udział procentowy sprzedaży w tym okresie jest równy 80% albo niższy niż 80%.

Z kolei w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia na mocy § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia, u których udział procentowy sprzedaży za okres do końca roku podatkowego jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego (§ 5 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia).

"(...) Bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 (...) rozporządzenia (Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - przyp. red.), podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. (...)".

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 7 listopada 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.528.2023.2.MGO

Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z kas

Jak wskazano w § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. bez względu na wysokość sprzedaży i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasy do ewidencjonowania innych czynności - zwolniona z rejestracji w kasie jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Przy czym w odniesieniu do niektórych czynności wskazanych w tym załączniku zwolnienie, o którym mowa, stosuje się zgodnie z warunkami w nim określonymi (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Usługi i towary wymienione w pozycjach od 1 do 33 załącznika, określone są według symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a termin "ex" oznacza, iż zwolnienie dotyczy wyłącznie usługi/towaru z danego grupowania.

Przykład 1

Zakładamy, że podatnik rozpocznie działalność handlową 4 stycznia 2024 r. W dniu 11 stycznia br. dokona pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej. Limit wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wyliczy według wzoru:

A = B × C/D

gdzie:

A - oznacza graniczną wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B - oznacza limit określony w rozporządzeniu, czyli 20.000 zł,
C - oznacza liczbę dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku (w opisywanej sytuacji od dnia 11 stycznia 2024 r.),
D - oznacza liczbę dni w roku podatkowym.

Liczba dni sprzedaży do końca roku wynosi 356.

Zatem limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie wyniesie 19.453,55 zł.


Przykład 2

Przyjmujemy dane z przykładu 1. Podatnik w sierpniu 2024 r. przekroczy limit zwolnienia z kas, tj. 19.453,55 zł. Będzie więc musiał stosować kasę rejestrującą od 1 listopada 2024 r., tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.


Przykład 3

Prywatna szkoła języków obcych poza działalnością edukacyjną prowadzi również działalność handlową (sprzedaż podręczników). Za 2023 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności wyniosła ogółem 320.000 zł, w tym działalność edukacyjna - 300.000 zł i działalność handlowa - 20.000 zł.

Usługi w zakresie edukacji PKWiU ex 85 (z wyjątkami, które nie mają jednak zastosowania w opisywanym przykładzie) są zwolnione z ewidencjonowania do 31 grudnia 2024 r. na podstawie poz. 30 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Wyliczenie proporcji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 przedstawia się następująco: 300.000 zł/320.000 zł × 100% = 93,75%.

Ustalono ponadto, że proporcja ta w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosła 91%, a w drugim - 87%. Tak więc w tych okresach udział usług zwolnionych w ogólnej sprzedaży był wyższy niż 80%, w związku z czym szkoła od 1 stycznia 2024 r. może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania w zakresie całej działalności.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.