Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Obowiązek przeprowadzania kampanii ekologicznych

Gazeta Podatkowa

Wraz z końcem roku przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązani są do dokonania rozliczenia z proekologicznych działań prowadzonych w ramach tzw. publicznych kampanii edukacyjnych. Firmy, które nie przeprowadziły kampanii ani nie zawarły umowy z organizacją odzysku, muszą wnieść z tego tytułu stosowną opłatę.

Edukacja dla społeczeństwa

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (PKE) przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wynika z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa ta przez pojęcie "publicznej kampanii edukacyjnej" rozumie każde działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych. Poza tym mogą to być: kampanie prowadzone w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Możliwości prowadzenia takiej kampanii są więc szerokie i ustawa nie narzuca w tym zakresie żadnego rozwiązania. Skuteczna kampania edukacyjna ma podnieść poziom wiedzy ekologicznej społeczeństwa oraz zaowocować podjęciem działań proekologicznych w życiu codziennym.

Nie każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi być od razu zobowiązany do prowadzenia takich proekologicznych działań na rzecz społeczeństwa. Takiego obowiązku nie mają bowiem przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (tj. 1.000 kg - 1 tona), pod warunkiem złożenia w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 • informacji, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ponadto taki przedsiębiorca musi spełniać warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.


Jeżeli przedsiębiorca nie sfinansuje publicznych kampanii edukacyjnych, grozi mu kara w wysokości od 10.000 zł do 500.000 zł.

Formy realizacji PKE

Ustawodawca przewidział kilka możliwości realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Przede wszystkim firma może prowadzić taką kampanię samodzielnie, przygotowując różnego rodzaju materiały informacyjne, edukacyjne np. na temat segregowania odpadów, organizując szkolenia (w czasie epidemii również on-line). Przy czym na organizację takich działań musi przeznaczyć określoną kwotę. Ustala się ją w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego. Wartość opakowań przedsiębiorca musi ustalić samodzielnie. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu ustala się na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju.

Jeżeli przedsiębiorca nie chce sam takiej kampanii prowadzić lub nie zdążył w tym roku zorganizować takich działań, w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi w naszym kraju ograniczeniami, wówczas może wywiązać się z tego obowiązku poprzez wpłatę kwoty odpowiadającej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa (do dnia 31 grudnia br.).

Umowa z organizacją odzysku

Warto rozważyć jeszcze jedną możliwość realizacji omawianego obowiązku w długofalowym aspekcie. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach może bowiem obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przenieść na organizację odzysku, na mocy podpisanej w tym zakresie umowy. Art. 19 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi, że obowiązek prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Tak przeniesiony obowiązek uznaje się za wykonany. Zawarcie umowy i współpraca z organizacją odzysku przez przedsiębiorcę wprowadzającego produkty w opakowaniach może okazać się dla niego bardzo korzystna. Na tych przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków, z których trudno się samodzielnie wywiązać. Zawarcie odpowiedniej umowy powoduje przejście odpowiedzialności z tytułu obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych z przedsiębiorcy na organizację.

Organizacje odzysku zapewniają realizację ustawowego obowiązku dotyczącego prowadzenia działań edukacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas, który przedsiębiorca musiałby poświęcić na przygotowanie materiałów oraz zorganizowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjnej. Organizacja odzysku ma możliwość przeprowadzenia profesjonalnej kampanii skierowanej do szerokiej grupy odbiorców na terenie całego kraju. Oczywiście każda kampania może być indywidualnie dobrana do danego klienta. Cenę, za jaką wykona tę usługę organizacja odzysku, określa umowa zawarta pomiędzy nią a przedsiębiorcą. Co ważne, taka umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Obowiązki sprawozdawcze

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, który sam realizuje kampanie edukacyjne lub odpowiednią kwotę wpłaca na rzecz NFGOŚiGW (za pośrednictwem marszałka województwa), zobowiązany jest składać sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o odpadach. Składa się je w terminie do 15 marca następnego roku.

Jeżeli przedsiębiorca przeniósł obciążający go obowiązek na organizację odzysku, wówczas to ona składa za przedsiębiorcę, od którego przejęła obowiązki, sprawozdanie w zakresie informacji dotyczących wykonania przejętego od wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych są zobowiązani w szczególności:
- wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecili innemu przedsiębiorcy,
- pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,
- prowadzący:
jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach,
  więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

 

Propozycje kampanii ekologicznych organizacji odzysku w zakresie poprawy efektywności zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi
» Konferencje Prawa Ochrony Środowiska, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska w obszarach obsługiwanych przez organizacje odzysku (opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady, emisja, ewidencja i sprawozdawczość).
» Działania wspomagające znakowanie obszarów gospodarowania odpadami oraz zasobami (woda/energia elektryczna) w firmie.
» Warsztaty edukacyjne w szkołach kierowane do uczniów szkół podstawowych. Warsztaty mają charakter prelekcji połączonej z emisją materiałów multimedialnych o recyklingu.
» Pikniki ekologiczne podczas imprez o charakterze masowym. Wiedza o odpadach przekazywana jest przez gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

 

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.