Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Polityka odpadowa w firmie

Gazeta Podatkowa

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca wytwarza odpady. To rodzi konieczność zawarcia umowy o ich odbiór. W wyniku wprowadzonych od 23 września 2021 r. zmian właściciele nieruchomości niezamieszkanych muszą pilnować uchwał gmin, żeby podjąć decyzję, czy chcą być objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami, czy zawrzeć umowę z firmą zewnętrzną.

Odpady w działalności gospodarczej

Definicję odpadów znajdziemy w ustawie o odpadach. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy jako odpad traktuje się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Na właścicielu firmy leży obowiązek poprawnej ich klasyfikacji i zarządzania ewidencją we właściwy sposób. Firmy mają obowiązek przechowywania odpadów w sposób niezagrażający środowisku i przekazywania ich do utylizacji tylko podmiotom posiadającym zezwolenie na przetwarzanie tych materiałów. To, w jaki sposób powinny być przechowywane, zależy od rodzaju odpadu.

Odpady komunalne w firmie

Odpady komunalne wytwarza każdy przedsiębiorca. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach jako odpady komunalne traktuje się wszelkie odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Zasady odbioru odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobligowani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

W sytuacji gdy nieruchomość składa się z dwóch części, tj. przeznaczonej na cele mieszkalne oraz działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Są oni wówczas zobowiązani do uiszczania opłaty w urzędzie gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją, a także do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym - na części nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza). Co ważne, niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Nowe regulacje

W kwestii odbioru odpadów komunalnych powstających u przedsiębiorców ustawodawca wprowadził znaczące zmiany. Obowiązują one od dnia 23 września 2021 r.

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) wprowadzono rewolucyjne zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkanych. Do nieruchomości niezamieszkanych, w których wytwarzane są odpady komunalne, zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska czy cmentarze.

Nowe uregulowania stanowią całkowite przeciwieństwo dotychczas obowiązujących regulacji. Przed wprowadzeniem zmian przedsiębiorca, który chciał być objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami, samodzielnie musiał do niego przystąpić. W wyniku nowelizacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych automatycznie objęci zostali gminnym systemem. Jeśli chcą z niego zrezygnować, to muszą się z niego wypisać. Uprzednio, jeżeli chcieli do niego przynależeć, musieli zawrzeć stosowną umowę.

Możliwość wystąpienia z gminnego systemu

Na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednostka samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę, na mocy której nieruchomości niezamieszkane zostaną objęte gminnym systemem odbioru odpadów. Właściciel takiej nieruchomości, który nie chce przystąpić do gminnego systemu, musi w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. W takim oświadczeniu właściciel nieruchomości powinien wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę o odbiorze odpadów. Poza tym musi dołączyć kopię tej umowy (dokonać tego należy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia). Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.

Ustawodawca nie wskazał, na podstawie jakich przepisów należy obliczać termin 60 dni na dostarczenie oświadczenia. Zatem przyjąć należy, że złożenie oświadczenia skuteczne będzie, jeżeli w wyznaczonym terminie dokument dotrze do urzędu. Bez znaczenia będzie więc data jego nadania - decydować będzie data wpływu.


Przedsiębiorca ma 60 dni na wypisanie się z gminnego systemu odbioru odpadów - licząc od dnia wydania uchwały dotyczącej odbioru odpadów.


Odwołanie oświadczenia będzie skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, takie rozwiązanie: "(...) ma na celu umożliwienie właściwego zaplanowania zamówienia publicznego na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdyż znana będzie liczba podmiotów, które zostaną w systemie. Jeżeli gmina zamierza objąć takie nieruchomości, uchwała powoduje obligatoryjne objęcie właścicieli nieruchomości. (...) Gmina, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z tych nieruchomości, dysponuje danymi, z ilu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane odpady przez przedsiębiorcę wyłonionego w tym postępowaniu. Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoli na utworzenie przez gminę stabilnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych. Należy wskazać, że zastosowanie innego rozwiązania, które pozwalałoby na dowolne przystępowanie i występowanie właścicieli ww. nieruchomości z gminnego systemu gospodarowania odpadami, powodowałoby jego destabilizację, wpływając jednocześnie na zwiększenie jego kosztów".

Warto wskazać, że na mocy nowych regulacji teoretycznie gminy i miasta mogą zrezygnować z odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych. W praktyce raczej nie będą podejmować takich działań.

Przedsiębiorca musi pilnować uchwał

Nowe regulacje powodują, że przedsiębiorcy zmuszeni są pilnować i sprawdzać, czy stosowne uchwały wydane zostały przez właściwe im jednostki samorządu terytorialnego. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązani są do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Decyzja nieodwołalna

Przedsiębiorca, decydując czy chce podlegać pod gminny system odbioru odpadów, będzie zapewne kierował się wysokością stawek opłat za odbiór odpadów. Jednak należy pamiętać, że wybierając prywatną firmę, podmiot będzie miał możliwość wypowiedzenia zawartej umowy i zmiany odbiorcy np. jeśli opłaty zostaną podwyższone bądź nie będzie zadowolony z poziomu świadczonych usług, a pozostając w systemie gminnym, nie będzie miał takiej możliwości, dopóki obowiązywać będzie umowa zawarta przez gminę na odbiór odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy obecnie objęci gminnym systemem

Przepis przejściowy zawarty w art. 4 nowelizacji określa, że w sytuacji, kiedy rada gminy podjęła uchwałę na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przed dniem wejścia w życie nowelizacji, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, objęci systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę, pozostają nim objęci do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych. Przepisy nie dały więc w praktyce możliwości szybkiego wypisania się. Przykładowo gmina Bielsko-Biała poinformowała właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, którzy (przed dniem wejścia w życie nowelizacji) złożyli zgodę na przystąpienie do systemu, że nie mają możliwości zrezygnowania z objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi aż do końca trwania dotychczasowej umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych - tj. do 30 czerwca 2024 r. W praktyce wielu przedsiębiorców przez najbliższe lata nie ma możliwości wystąpienia z systemu.

Zmiany obowiązujące od dnia 23 września 2021 r. dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych

- brak możliwości zrezygnowania z objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, którzy (przed dniem 23 września 2021 r.) złożyli zgodę na przystąpienie do systemu, aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych,
- brak możliwości włączenia nieruchomości niezamieszkanych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dla których nie złożono zgody na objęcie systemem (przed dniem 23 września 2021 r.), aż do końca trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych,
- automatyczne włączenie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkanych, które powstały w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, o ile właściciel nieruchomości nie złoży oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości.

 

Przykład

W gminie XYZ uchwałę w sprawie odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkanych podjęto w dniu 1 października 2021 r. Zacznie ona obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. Opublikowano ją w połowie października 2021 r. Zatem ustawowy termin 60 dni na złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały minie w połowie grudnia 2021 r. Ten, kto nie złoży takiego pisma w tym terminie, będzie mógł to zrobić dopiero po ogłoszeniu nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.