Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 r., godz. 11:57
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 26.478
separatorgoraprzod
A A A

Ulgowy ZUS dla nowego przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa

Obowiązkowe składki ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności niewątpliwie stanowią spory wydatek dla wielu przedsiębiorców. Jednak dla tych, którzy dopiero startują z własną firmą, przewidziano ulgę w ich opłacaniu. Przez pierwsze 6 miesięcy jej prowadzenia mają bowiem prawo w ogóle nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast przez następne 24 miesiące mogą opłacać te składki od niskiej podstawy. Muszą tylko spełnić określone warunki.

» Brak obowiązku zgłoszenia się przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych, tzw. „ulga na start”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), w ubezpieczeniach społecznych została wprowadzona tzw. ulga na start. Polega ona na tym, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, pod warunkiem, że nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Powołany przepis obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r. i dotyczy też wspólników spółki cywilnej.

Z „ulgi na start” może korzystać tylko przedsiębiorca. Nie obejmuje ona osoby współpracującej z przedsiębiorcą ani zatrudnionych przez niego pracowników bądź zleceniobiorców.

Przykład 1

Zakładamy, że osoba fizyczna rozpocznie po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej od 7 maja 2018 r. Wcześniej przez kilka lat do końca marca br. była zatrudniona w ramach umowy o pracę. Działalności gospodarczej nie będzie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy.

Przedsiębiorca może skorzystać z „ulgi na start”. Z tego uprawnienia mógłby skorzystać również wówczas, gdyby w ramach działalności wykonywał prace na rzecz byłego pracodawcy, z tym że tylko wtedy, gdyby ich zakres różnił się od czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę.


Zgodnie z wyjaśnieniem ZUS (zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl), „ulga na start” przysługuje przez 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, przyjmując, że jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przypada:

 • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do okresu korzystania z „ulgi na start”,
   
 • w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się do okresu korzystania z „ulgi na start”.
Uwaga! Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie przerywa biegu korzystania z 6-miesięcznego okresu niepodlegania ubezpieczeniom społecznym.


Przykład 2

Załóżmy, że osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą po raz pierwszy w życiu i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, u którego była zatrudniona do 31 marca 2018 r.

Wariant 1 - działalność gospodarcza zostanie rozpoczęta od 7 maja 2018 r.

Przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w okresie od 7 maja do 30 listopada 2018 r.

Wariant 2 - działalność gospodarcza zostanie rozpoczęta od 1 czerwca 2018 r.

Przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2018 r.

Przykład 3

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu (wariant 1) i dodatkowo, że przedsiębiorca zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Po wznowieniu działalności będzie miał prawo do kontynuowania "ulgi na start" tylko do 30 listopada 2018 r.


Przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców przewidują w art. 18 ust. 2 możliwość rezygnacji z tego uprawnienia, co odbywa się przez dokonanie przez przedsiębiorcę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Wówczas objęcie przedmiotowymi ubezpieczeniami następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zostanie on zgłoszony. Jeżeli przedsiębiorca zgłosi się do ubezpieczeń społecznych, może skorzystać z opłacania składek od niższej podstawy, tj. 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prawo do opłacania składek od niższej podstawy przysługuje też przedsiębiorcom, którzy będą kontynuowali działalność gospodarczą po wykorzystaniu pełnej „ulgi na start”. Powyższe wynika z nowego art. 18aa ustawy o sus, dodanego ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Jak wyjaśnił ZUS, przedsiębiorca, który zrezygnuje z „ulgi na start”, kolejny raz będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia działalności bądź jej zawieszenia.


Przykład 4

Przyjmujemy założenia z przykładu 2 (wariant 1) i dodatkowo, że przedsiębiorca zrezygnował z "ulgi na start", przystępując od 1 sierpnia 2018 r. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Po dwóch miesiącach stwierdził, że chciałby kontynuować tę ulgę przez pozostałe 2 miesiące, tj. październik i listopad 2018 r.

Przedsiębiorca nie może cofnąć wcześniejszej decyzji i ponownie skorzystać z ulgi ani od 1 sierpnia 2018 r., ani też od 1 października br.


Ulga nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiębiorca w okresie korzystania z tego uprawnienia podlega zatem obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile nie zawiesi wykonywania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z wyjaśnieniem ZUS, do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie „ulgi na start” przedsiębiorca powinien zgłosić się na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40, a ponadto ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny (na druku ZUS ZCNA). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, tj. w 2018 r. od kwoty 3.554,93 zł, stąd składka wynosi 319,94 zł (9% z 3.554,93 zł).

Ważne: Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu, jeżeli spełnia warunki określone w art. 82 ust. 8, 9, 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wymienione wyżej przepisy ustawy zdrowotnej zwalniają z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności:

 • osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, w przypadku gdy osoba ta uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
   
 • osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, w przypadku gdy osoba ta uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
   
 • osobę, której zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (aktualnie 1.000 zł).

Ponadto składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tytułu pozarolniczej działalności (art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

» Preferencyjna podstawa wymiaru składek społecznych

Przedsiębiorca, który zrezygnował z „ulgi na start” bądź też po jej wykorzystaniu kontynuuje działalność gospodarczą, ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. ustalając je od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. od kwoty nie niższej niż 630 zł). Uprawnienie to przysługuje mu w okresie 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od:

 • dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, który nie może być wcześniejszy od dnia zgłoszenia wniosku,
   
 • następnego dnia po upływie 6 miesięcy kalendarzowych korzystania z "ulgi na start".

Przy ustalaniu okresu 24 miesięcy kalendarzowych przyjmuje się pełne miesiące.

Zwracamy uwagę! Przedsiębiorca niemający ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70, a gdy ma ustalone prawo do tej renty z kodem - 05 72.


Przykład 1

Załóżmy, że osoba fizyczna od 14 maja 2018 r. rozpoczęła działalność gospodarczą po raz pierwszy w życiu i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, u którego była zatrudniona do końca lutego 2018 r. Przedsiębiorca od 14 maja do 30 listopada 2018 r. korzysta z "ulgi na start". A zatem zgłosił się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 0 0 i w okresie od maja do listopada 2018 r. opłaca tylko składkę zdrowotną.

Od 1 grudnia 2018 r. przedsiębiorca nadal będzie kontynuował tę działalność i opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy. Tym samym dokona:

 • wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 0 0, z datą od 1 grudnia 2018 r., a następnie
   
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0, z datą od 1 grudnia 2018 r.

W okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. będzie miał prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru.


Pierwszą firmę, jaką prowadziłem, zlikwidowałem 4 lata temu. Jednak przed likwidacją miałem ją zawieszoną przez prawie 2 lata. W sumie nie prowadziłem tej działalności (ani żadnej innej) przez ponad 5 lat. Zamierzam w tym roku rozpocząć prowadzenie kolejnej działalności gospodarczej. Czy będę miał prawo opłacać ulgowe składki ZUS?

Aby móc opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, Czytelnik powinien rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od momentu zaprzestania prowadzenia poprzedniej firmy.

Po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (przez 24 pełne miesiące kalendarzowe) od podstawy wymiaru odpowiadającej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z tej preferencji (patrz ramka), jest niewykonywanie działalności przez określony czas przed założeniem obecnej firmy.

Z pytania wynika, że Czytelnik miał zawieszoną działalność gospodarczą przez prawie 2 lata, po czym ją zlikwidował. Od czasu jej likwidacji upłynęły 4 lata. Łącznie okres niewykonywania przez niego działalności gospodarczej wynosi ponad 5 lat. W tym przypadku najprawdopodobniej wymagana przerwa 60 miesięcy kalendarzowych w wykonywaniu pozarolniczej działalności zostanie zachowana. Czytelnik musi jednak pamiętać o drugim z warunków wymaganych do tego, aby móc opłacać tzw. ulgowy ZUS, czyli niewykonywaniu działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.


630 zł - obowiązująca w 2018 r. najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych dla nowego przedsiębiorcy.


Do końca marca 2018 r. mam zawartą umowę o pracę, natomiast od 1 kwietnia br. planuję założyć własną firmę. Jako przedsiębiorca będę świadczył usługi m.in. na rzecz mojego obecnego pracodawcy i będą to prace tego samego rodzaju, które wykonuję u niego w ramach stosunku pracy. Wiem, że od dnia rozpoczęcia działalności nie będę mógł skorzystać z opłacania ulgowych składek. Czy będzie to jednak możliwe, jeśli po jakimś czasie zakończę współpracę z pracodawcą?

TAK. Pod pojęciem "byłego pracodawcy" należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności (także takiego, z którym przedsiębiorca nie rozwiązał stosunku pracy). Aby skorzystać z ulgowego ZUS, zakres czynności wykonywanych w ramach działalności na rzecz byłego pracodawcy nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych u niego w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy z kolei rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach umowy o pracę. Warunek niewykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy dotyczy nie tylko pierwszego dnia jej prowadzenia, ale całego 24-miesięcznego okresu.

Niemniej jednak od momentu, w którym przedsiębiorca zaprzestanie wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, będzie mógł skorzystać z prawa do opłacania składek społecznych od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oczywiście do czasu upływu 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia funkcjonowania firmy.


Przez 4 ostatnie lata byłam zatrudniona na etacie w spółce cywilnej, jako pracownik biurowy. Otrzymałam propozycję od wspólników spółki, aby rozwiązać umowę o pracę ze spółką i przystąpić do niej jako jej wspólnik. Czy będę mogła opłacać składki społeczne do ZUS na preferencyjnych warunkach, jeśli w dalszym ciągu będę wykonywała w spółce prace biurowe?

TAK. Po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej, Czytelniczka będzie mogła opłacać składki społeczne od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wspólnik spółki cywilnej (nawet w przypadku świadczenia uprzednio pracy na jej rzecz) podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tej spółki, wprawdzie działa w imieniu spółki, to jednak na swoją rzecz. To z kolei przesądza, iż stając się wspólnikiem tej spółki nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy, lecz na swoją rzecz jako osoby prowadzącej działalność.


Niedawno założyłem własną firmę usługową. Ze względu na stale rosnącą ilość zamówień, chciałbym, aby przy prowadzeniu firmy pomagała mi moja niepracująca żona. Czy będę mógł opłacać za nią składki społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, skoro ja opłacam je od obniżonej podstawy?

NIE. Prawo do opłacania składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru przysługuje wyłącznie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Ulgi tej nie stosuje się w stosunku do osób rozpoczynających współpracę przy prowadzeniu takiej działalności, nawet jeżeli sam przedsiębiorca z niej korzysta.

Nowy przedsiębiorca może przez 24 miesiące kalendarzowe opłacać składki społeczne na preferencyjnych zasadach, jeśli:

 • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził jakiejkolwiek pozarolniczej działalności (o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
   
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 maja 2018 r.
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60