Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 22 lutego 2024 r.
          Ostatnia aktualizacja: 21.02.2024 r., godz. 12:00
            Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 19.732
separatorgoraprzod
A A A

Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy

Gazeta Podatkowa

Prowadzę biuro rachunkowe. Zamierzam przyjąć osobę bezrobotną na stanowisko księgowej. Chciałabym ubiegać się o wsparcie na wyposażenie jej stanowiska pracy. Czy istnieje taka możliwość? Jeżeli tak, to jakie wydatki mogą zostać zrefundowane?

Czytelniczka może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Tak stanowi art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zasady przyznawania pomocy zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

O refundację wnioskować mogą podmioty, które prowadzą działalność przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, przy czym do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej. Refundacji nie otrzyma podmiot, który zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie może też zalegać w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych ani posiadać nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Omawianych środków nie otrzyma także przedsiębiorca, który w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy - Kodeks karny lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać omawianą pomoc, jeżeli nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

Wniosek o wsparcie należy złożyć do starosty za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca ma możliwość wskazania we wniosku imienia i nazwiska osoby bezrobotnej, którą chciałby zatrudnić. Z tym że starosta może odmówić skierowania osoby bezrobotnej do wnioskodawcy, w sytuacji gdy bezrobotny ten był u niego zatrudniony bądź wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

We wniosku zawrzeć należy m.in. kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania oraz szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Chodzi tu w szczególności o wydatki na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Ustawodawca nie określił jednego, szczegółowego katalogu wydatków, które mogą zostać objęte wsparciem. Kwestie te sprecyzowane są w regulaminach przyznawania wsparcia, które są indywidualnie tworzone przez poszczególne urzędy pracy.

Zatem Czytelniczka musi najpierw zapoznać się z regulaminem opracowanym przez właściwy dla niej urząd pracy.

Przykładowo Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu zakłada, że dofinansowaniu nie podlegają wydatki poniesione m.in. na:

 • zakup samochodów osobowych,
   
 • zakup samochodów innych niż osobowe, w przypadku działalności innej niż działalność przeprowadzkowa, pocztowa, kurierska lub polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów,
   
 • finansowanie wyposażenia lub doposażenia nabywanego na podstawie umów leasingu,
   
 • finansowanie zakupu wyposażenia lub doposażenia od współmałżonka wnioskodawcy, od osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. od rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, od teściów, wspólników, komandytariuszy, komplementariuszy, akcjonariuszy, podmiotów, których wspólnikiem, komandytariuszem, komplementariuszem, akcjonariuszem lub członkiem jest wnioskodawca.

Podstawę wypłaty refundacji stanowi umowa zawierana ze starostą. Wynika z niej w szczególności zobowiązanie podmiotu wnioskującego o wsparcie do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, a w przypadku zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy, skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta - co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
   
 • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Starosta, przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego, stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. W rozliczeniu są wykazywane kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku VAT. Dokument ten powinien też zawierać informację o przysługującym prawie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Starosta w trakcie trwania umowy o refundację dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunków, do jakich jest zobowiązany podmiot wnioskujący o refundację.

Przykładowe zestawienie wydatków w ramach wnioskowania o refundację kosztów doposażenia stanowiska księgowej
Lp. Specyfikacja zakupów Termin dokonania zakupów Kwota wnioskowanej pomocy Wkład własny wnioskodawcy Łączna kwota
1. Laptop 30 dni 5.500 zł 500 zł 6.000 zł
2. Program księgowy 30 dni 5.500 zł 500 zł 6.000 zł
3. Drukarka 30 dni 800 zł 200 zł 1.000 zł
4. Biurko 30 dni 900 zł 100 zł 1.000 zł
5. Krzesło biurowe 30 dni 400 zł 100 zł 500 zł

TERMINARZ KSIĘGOWY

separatorgoraprzod
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN poleca w sklepie internetowym www.sklep.gofin.pl
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Ukazuje się co 10 dni
więcej »
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik
więcej »
Poradnik VAT Dwutygodnik
więcej »
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Dwutygodnik
więcej »
Przegląd Podatku Dochodowego Dwutygodnik
więcej »
Gazeta Podatkowa Ukazuje się w poniedziałki
i czwartki
więcej »
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.